عوامل موثر در پرورش خلاقیت دانش آموزان را بهتر بشناسیم-- قسمت چهارم

نتایج تحقیقات نشان داد که مربیان باید برای پرورش خلاقیت به دانش آموزان امکان تفکر دهند و تا حد امکان آنان را از انجام فعالیتهای قالبی و از پیش تعیین شده بر حذر دارند. مربیان با محدود نکردن کودکان در محیط آموزشی و فراهم کردن وسایل متنوع برای آن ها، می‏توانند به طور غیر مستقیم موجب از قوه به فعل در آمدن خلاقیت در کودکان شوند.

سرگرم شدن و بازی و درگیری با پیچیدگی، جنبه دیگری از جو عاطفی به شمار می رود که لازمه ظهور خلاقیت است. بدون درگیری و غرق شدن در کار و مواجهه با ابهامات و اشکالات، دلیلی برای به وجود آمدن افکار خلاق وجود ندارد

شاید بتوان گفت قلب عملکرد معلم در رابطه با خلاقیت، شیوه های تدریس مناسب اوست. به طور کلی، برای پرورش خلاقیت، لازم است روش های تدریس اکتشافی و فعال که مبتنی بر فعالیت دانش آموز است، محور تدریس قرار گیرد تا بتوان به یادگیری توأم با خلاقیت دست یافت.

 

به طور کلی معلمان باید فرصت هایی برای حل مسائل ایجاد کنند که نیازمند تفکر خلاق باشد. شیوه حل مسأله در اغلب برنامه های درسی قابل اجراست. یعنی در هر موضوع درسی می توان مسائل متعددی را طرح کرد و از دانش آموزان خواست آنها را حل کنند.

 

معلم باید در جریان تدریس از دانش آموزان سؤال هایی بپرسد که آن ها با تکرار آنچه قبلا یاد گرفته اند، بتوانند به آنها جواب دهند؛ یعنی سؤال هایی که دانش آموزان را به اندیشیدن وا می دارد.

 

معلمان همچنین باید تلاش کند مطالب آموزشی را با توجه به کاربردشان در مسائل واقعی زندگی آموزش دهند.به طوری که دانش آموز بتواند در موقعیت های زندگی، از آنچه در کلاس آموخته استفاده کند. همان طور که بیان شد، شیوه های آموزشی و یاددهی، با رشد خلاقیت دانش آموزان ارتباط مستقیم دارند. روش های تدریس فعال با دادن آزادی عمل به یادگیرنده، به او فرصت می دهد به جست و جو و کشف مسائل بپردازد. بدین ترتیب دانش آموز، خود در فرایند یادگیری دخیل می‏شود و انگیزه های درونی و به دنبال آن، امکان بروز خلاقیت در او افزایش می یابند.

 

تورنس برای آموزش خلاقیت، به معلمان پیشنهادهایی ارائه داده است که انجام آن ها خلاقیت دانش آموزان را بیش تر می کند.این پیشنهادات عبارتند از:

 

1- تفکر خلاق را با ارزش بدانید.

 

2- دانش آموزان را به محرک های محیطی حساس تر کنید.

 

3- دستکاری اشیا و عقاید را تشویق کنید.

 

4- چگونگی آزمودن هر عقیده را به طور منظم آموزش دهید.

 

5- تحمل پذیرش عقاید تازه را توسعه دهید.

 

6- کلاسی با جوٌ خلاق به وجود آورید.

 

7- به کودکان یاد دهید، تفکر خلاٌق خود را معتبر بدانند.

 

8- مهارت های اجتناب از فشار و تمسخر را به کودکان بیاموزید.

 

9- درباره فرایند خلاٌقیت به دانش آموزان اطلاعاتی بدهید.

 

10- یادگیری خودانگیخته را تشویق کنید.

 

11- عادت رسیدن به مضمون کامل عقاید را تشویق کنید.

 

12- انتقاد سازنده را توسعه دهید نه فقط انتقاد کردن را.

 

13- کسب دانش در رشته های گوناگون را تشویق کنید.

/ 0 نظر / 8 بازدید