اسامی برگزيدگان محور شماره ی يک (استفاده از انواع ارزشيابی)جهت ارائه به هيات

علمی همايش**قسمت دوم

ناحيه / منطقه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نام و
نام خانوادگي

دوره تحصيلي

ناحيه / منطقه

نام و نام خانوادگي

دوره تحصيلي

باغبهادران

نسرين عمو

راهنمايي

فريدن

ليلا احمديان

ابتدايي

باغبهادران

غلامرضا تركي

ابتدايي

زرين شهر

مرضيه همامي

ابتدايي

برخوار

نرگس صديق

متوسطه

كاشان

فخرسادات مظهري

ابتدايي

برخوار

فريبا الهي

ابتدايي

تيران و كرون

محبوبه فدايي

ابتدايي

ناحيه سه

فرزانه اديبي

ابتدايي

تيران و كرون

اصغر كرمي

راهنمايي

كاشان

اشرف مهدي پور

متوسطه

تيران و كرون

عصمت دادخواه

ابتدايي

ناحيه 2

مريم اكبري

استثنايي

خميني شهر

بتول محب محمدي

/ 0 نظر / 7 بازدید