معلم فرزندتان از شما چه انتظاراتی دارد؟(قسمت سوم)

انتظارسوم:ارتباط

برخی از والدین تصور می کنند؛توجه به وضعیت تحصیلی فرزندشان ؛فقط امضای دفتر انجمن اولیاء ومربیان یا برگه های امتحانی انهاست.اما باید گفت ارتباط موثر با با مدرسه چیز دیگری است.

والدین باید بدانندصحبت پیرامون سلامت؛شادی وپیشرفتهای فرزندشان با معلم وارتباط در این زمینه عامل مهمی است که می تواند در زمینه ی فرایند یاددهی -یادگیری آنها بسیار موثر باشد.

هرقدر شناخت معلم از فرزند شما بیشتر باشد زمینه ی رشد وشکوفایی او بیشتر فراهم می گردد.

/ 0 نظر / 5 بازدید