پیش نیازهای ارزشیابی حرکت زا

برای اینکه ارزشیابی های تکوینی(مستمر) بتوانند نقش ارزشیابی حرکت زا را ایفا نمایند ؛مستلزم دو پیش نیاز مشارکت فعال و واکنش پذیری می باشد.

مشارکت فعال :

تمام کارگزاران آموزش در تمام مراحل وتمام دست اندرکاران فرایند آموزشی اعم از مدیران ؛معلمان ؛دانش اموزان ؛اولیاء ؛تهیه کنندگان وسایل کمک آموزشی غنیروهای ستادی واجرایی و... با علاقه وحوصله شرکت داشته باشند ودر سایه ی همکاری وهمدلی ؛هدفهای مورد نظر را تحقق بخشند.

واکنش پذیری:

تمام شرکت کنندگان نسبت به نتایج ارزشیابی ها ؛حساس بوده وواکنش مثبت داشته باشند وبستر مناسب به منظور پذیرش ارزشیابی های تکوینی را فراهم نمایند

/ 0 نظر / 3 بازدید