ارزشیابی با رویکرد ساختن گرایی

الف- هدف ارزشیابی:

١-ارزیابی فرایند ساخته شدن محصول وتولید دانش

٢- عنایت به چگونگی رسیدن دانش آموزان  به ساختن دانش

ب- ابزار ارزشیابی:

چک لیست

مشاهده ی فراگیر در حین ساختن یک محصول

انجام تحقیق وهمکاری وهمیاری با هم کلاسی در گرد آوری اطلاعات

ارزشیابی پوشه ای

فعالیتهای پروژه ای

ج- نقش اساسی ارزشیابی در فرایند یادگیری:

آینه ای برای نمایاندن مهارتهای عالی تفکر مانند :تجزیه وتحلیل ؛قضاوت وآفریدن

د- نحوه ی ارزشیابی در هر جلسه ی تدریس:

معلمان برای فعالیتهای پروژه ای اهمیت زیادی قائلند واز فراگیران می خواهند؛نمایشگاهی از عملکردهای خود را در معرض دید سایرین قرار دهند.این کار به طرق گوناگون نشان می دهد که دانش آموزان چه می دانند وقادر به انجام چه کاری هستند.

/ 0 نظر / 4 بازدید