همایش

اسامی برگزیدگان محور شماره ی شش (سایر عناوین ارسالی )

جهت ارائه به هیات علمی همایش **قسمت سوم

ناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلیناحیه 3فریبا بابادیمتوسطهنایینمحبوبه جمالیمتوسطهسمیرممهین رهبرابتداییجرقویه سفلیمرضیه یزدانیابتداییکاشانزهره زمان احمدیابتداییبویین میاندشتطاهره دوست محمدیابتداییزرین شهرفروزنده آرامیراهنماییخوانسارزهرا ایران پورمتوسطهشهرضامحمدعلی تصدیقیمتوسطهتیران و کروناعظم عابدینیابتداییتیران و کرونفریبا فرهمند نیاابتداییناحیه 3مینا طراویاناداره
/ 0 نظر / 10 بازدید