ده شکل مختلف هوش بر اساس تحقیقات هاوارد گاردنر و چارلز هندی

1.    هوش گفتاری:

 توانایی برای صحبت کردن و فرمان زبانی ماست.

2.    هوش ریاضیاتی:

 هوشی است که برای اندازه گیری بهره هوشی استفاده می شود و توانایی استفاده
    ماهرانه از اعداد ( چهار عمل اصلی ) ماست. 

3.    هوش فیزیکی:

 توانایی کاربرد زمان بندی و هماهنگ در حرکات بدنی ماست.

4.     هوش موسیقی:

 توانایی خلق موزیک در سطوح برجسته

5.    هوش بصری ـ فضایی:

 توانایی دیدن و بوجود آوردن شکل ها ـ فرم ها و الگوها.  

6.    هوش میان فردی:

 توانایی برای ارتباط، مذاکره،تأثیر و متقاعد کردن افراد دیگر.

7.    هوش درون فردی:

 توانایی آگاهی یافتن از خود.که هستید، که نیستید، چه می خواهید، چه نمی خواهید و …

8.    هوش کارآفرینی:

 توانایی دیدن فرصت های داد و ستد.

9.     هوش درون یافتنی:

 توانایی برای حس درستی یا نادرستی یک موقعیت، قضاوت کردن مردم به طور سریع و
    صحیح.

       10.    هوش انتزاعی:

       بدست آوردن ایده یا تصویر ناگهانی که به شکل یک ترکیب جدید از چند عامل باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید