ارزشیابی از فعالیتهای گروهی --- اکرم السادات بهشتیان

معلمان است . ایجاد شرایط مطلوب برای اندیشیدن و تحریک ، تشویق و راهنمایی دانش آموزان برای کسب مهارت های تفکر و اندیشه صحیح در فرآیند تدریس یادگیری ، امری اجتناب ناپذیر است . زیرا در هر جامعه ای ، تحولات و تغییرات سریع و فزآینده ای رخ می دهد که اگر نظام آموزش وپرورش نتواند توانایی حل مسایل ناشی ازآن ها را به دانش آموزان خویش بیاموزد ، به موفقیت جامعه آسیب رسانده است وقتی روش های تدریس تغییر می یابد باید نو آوری هایی نیز در نحوه اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی فراگیران به وجود آید یکی از روشهای ارزشیابی برای توسعه و بهبود مهارت تفکر در دانش آموزان ، روش گروهی است .

    در این روش ابتدا مسئله ای از سوی معلم برای دانش آموزان مطرح می شود سپس با یاری جستن از ارزشیابی گروهی مسئله مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و هر گروه بهترین راه حل را برای مساله انتخاب می کند چون مساله در گروه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد دانش آموزان با علاقه و انگیزه به یادگیری مطلب می پردازند در این ارزشیابی به توانایی مشاهده دقیق ، میزان و نحوه جمع آوری اطلاعات ، فرضیه سازی ، قدرت پیش بینی ، مطالعات کتابخانه ای ، پروژه های تحقیقاتی ، گزارش از بازدیدهای علمی ، مقاله نویسی و  .... توجه کافی می شود .

فرآیند مزبور باید منظم و منطقی صورت گیرد زیرا در غیر این صورت ، شکست معلم در اجرای هدف های تدریس و یادگیری قطعی است .

بیان مسئله

اگر به ارزشیابی تحصیلی به مثابه جزیی از فرآیند آموزش نگاه شود این عنصر می تواند در مقامی قرار گیرد که به رشد و توسعه نظام آموزش و پرورش جامعه کمک کند اما در کشور ما بنابر پژوهش موسی ( 1376) ، درعمل تنها از این عنصر با ارزش برنامه درسی ، تنها برای نمره دادن و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با یکدیگر و طبقه بندی آنان و نهایت ارتقای تحصیلی دانش آموزان استفاده به عمل آمده و سایر هدف های آن به دست فراموشی سپرده شده است .در نتیجه طبق پژوهش دادستان ( 1375) به جای این که عنصر ارزشیابی در جهت بهبود و اصلاح نارسایی های نظام آموزشی و پرورشی و اهرم بازخورد عمل کند ، بر عکس به گونه ای از این عنصر استفاده شده است که جز ایجاد تنش و اضطراب ، عدم اعتماد به نفس ، دلزدگی و رویگردانی از درس و مدرسه چیز دیگری را به دنبال نداشته است .

اما در رویکرد جدید برنامه ریزی ، یادگیری عبارت از گرفتن نمره یا امتیاز مورد ملاک در آزمون های استاندارد و معلم ساخته نیست یادگیری آن چیزی است که با اندیشه ورزی و تعامل فکری یا بهره گیری از انواع فناوری های مهیا و در دسترس ، شکل می گیرد و رشد می یابد انجام درست این موارد مستلزم استفاده از شیوه های مناسب ارزشیابی از یادگیری است باید دانست که روشهای متفاوتی برای فکر کردن ، یادگیری و ابراز ویژگی های شخصی وجود دارد که از جمله روشهای جدید، انجام فعالیت های گروهی و در نهایت ارزشیابی گروهی می باشد .

حال جای این سئوال مطرح است که ارزشیابی از فعالیت های گروهی دانش آموزان چگونه باید باشد ؟ و نقاط قوت و ضعف این ارزشیابی چیست ؟

اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق عبارتست از :

هدف کلی  :آشنایی با ارزشیابی از فعالیتهای گروهی

اهداف فرعی :آشنایی با نقاط قوت و ضعف در انجام ارزشیابی گروهی

ارائه راهکارها و پیشنهادها

اهمیت و ضرورت تحقیق  

    تغییرات به وجود آمده در جهان و کشور ، به دلیل توسعه وسایل ارتباط جمعی باعث شده شاگردان در پاره ای موارد از کتاب های درسی خود بسیار جلوتر باشند این امر لزوم نو آوری در ارائه روش های تدریس و ارزشیابی را به وجود می آورد آموزش وپرورش به عنوان یک عامل محوری نه تنها باید انجام شود فعالیت هایی در زمینه ایجاد تحول در عناصر نظام آموزشی از جمله در شیوه های سنجش آموخته های دانش آموزان می باشد زیرا رو شهای ارزشیابی از یک سو بر چگونگی مطالعه و یادگیری دانش آموزان و از سوی دیگر ، بر برنامه ها و روشهای تدریس معلمان تاثیری عمیق بر جا می گذارند در این میان ارزشیابی از فعالیت های گروهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در این روش دانش آموزان می توانند با تفکر انتقادی ، تحلیل قضایا ، دستیابی به اطلاعات درست و مناسب ، خلاقیت و ایجاد شیوه های موثر و راهبردی به حل وفصل مسایل بپردازند ارزشیابی در این رویکرد فقط به معنای اندازه گیری میزان یادگرفته های دانش آموزان نیست . بلکه به منزله تعیین میزان توانایی ها و مهارتها در زمینه های عام و خاص و مشخص کردن کاستی ها و موارد کاستی به منظور برنامه ریزی برای جبران ، بهبود و تغییر در جهت توانمند شدن است ارزشیابی در این روش به انتهای فرآیند کار رانده نمی شود بلکه در تمام سیر یادگیری به طور مستمر و انرژی بخش عمل می کند . با توجه به مظالب فوق و اهداف مرتبط بر ارزشیابی ، ارزشیابی گروهی ، به عنوان یکی از ضروری ترین و منطقی ترین ابزارهایی که متضمن پویایی هر نظام آموزشی و اجتماعی است . مطرح می شود به این ترتیب ، تمامی مسئولان و مدیران آموزشی در هر سطحی ، باید با اغتنام فرصت و بسیج امکانات لازم به تحقق این هدف خطیر ، اهمیت گمارند .

ارزشیابی چیست ؟

ارزشیابی از نظر لغوی به معنی ارزش یابررسی وقضاوت است . [1] به موجب این معنی ، ارزشیابی بر بررسی و قضاوت دلالت دارد . تعریف دیگر آن است که  « ارزشیابی فرآیندی از بررسی عینیتها و رویدادهای معین در پرتو معیارهای ارزشی ، برای اتخاذ تصمیم های صحیح است » [2] این تعریف برفراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری تاکید دارد ، بدان امید که تصمیماتی که اتخاذ می گردد ، درست و عقلانی باشد .

« استافل بیم » [3]  تعریف مشابه دیگری در مورد ارزشیابی دارد : « ارزشیابی فرآیندی از مشخص کردن ، به دست آوردن و آماده کردن اطلاعات مفید برای قضاوت در باره شقوق گوناگون تصمیمات است .»

استیک  [4] ارزشیابی را با پاسخگو بودن مرتبط می داند : « ارزشیابی  هنگامی جنبه پاسخگویی دارد که بیشتر به فعالیتهای برنامه توجه داشته باشد تا به مقاصد آن » ( صفوی 1364)

همچنین گفته می شود : « ارزشیابی فرآیند منظمی است که طی آن در باره ارزش ، مطلوب بودن ، موثر بودن یا کافی بودن چیزی طبق ملاک ها و مقاصد معینی قضاوت و داوری می شود » این داوری بر مقایسه دقیق داده های عینی با استانداردهای انتخابی مبتنی است تعریف دقیق آنچه باید ارزشیابی شود ، دقیق بودن هدف ها ، تعیین ملاک های ویژه مشاهده اندازه گیری صحیح و نتیجه گیری صحیح و نتیجه گیری منطقی از جمله ویژگیهای عمده ارزشیابی دقیق به شمار می رود ( صفوی ، 1364) اسکریون [5] نیز ارزشیابی را صرف نظر از هدفی که دارد تعیین ارزش چیزی که مورد ارزشیابی قرار می گیرد تعریف می کند ( صفوی 1373)

ارزشیابی «فرآیند مقایسه نتایج حاصله در پایان یک دوره ی معین و با اهداف از پیش تعیین شده وبه منظور تعیین میزان پیشرفت ، تغییر و تجدید نظر در برنامه ها و دادن جزای مناسب با حسن یا سوء اجرای عمل و نتایج حاصله » تعریف شده است ( میر کمالی ، 1373).

اولین مطالعه در زمینه ارزشیابی آموزشی را « جوزف مایر راس » در فاصله سال های 1898 1897 در کشور آمریکا انجام داد ولی اولین تعریف رسمی از ارزشیابی آموزشی به نام « رالف تایلر » ثبت شده است . او می گوید : « ارزشیابی آموزشی وسیله ای برای تعیین میزان برنامه در رسیدن به هدف های آموزشی است » « استافل بیم » در مورد ارزشیابی ،تعریف زیر را ارائه می دهد : « ارزشیابی توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و از فرآیند تعیین کردن به دست آوردن فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدف ها ، طرح ، اجرا و نتایج به منظور هدایت تصمیم گیری ، خدمت به نیازهای پاسخگویی و درک بیشتر از پدیده های مورد بررسی » ( کیامنش ، 1370)

«ویلیام کولی »[6] ارزشیابی آموزشی را چنین تعریف می کند : «ارزشیابی فرآیندی است که از طریق آن ، داده های مرتبط جمع آوری و در جهت اتخاذ تصمیم ، تبدیل به اطلاعات مفید می شود » ( سنجری ، 1373)

چنانچه از تعاریف فوق بر می آید ، ارزشیابی بیشتر فرآیند است تا بازده،   ورای تحقیق است و به اتخاذ تصمیم منجر می شود .

کارهای گروهی و یادگیری مشارکتی

یکی از راههایی که در مقابل جدا سازی دانش آموزان و عواقب آن مورد استفاده قرار می گیرد یادگیری مشارکتی است براساس این روش شاگردان کلاس در گروههای کوچکی قرار می گیرند و از آنها خواسته می شود برای رسیدن به هدفهای تعیین شده آموزشی باهم کار کنند .

در این روش شاگردان به جای اینکه در رقابت باهم قرار می گیرند و یا به طور                انفرادی آموزش ببیننند در گروههایی قرار می گیرند که مانند تیم های ورزشی موفقیت هریک از آنان بستگی به عملکرد بقیه اعضای گروه دارد بنابراین هر یک از اعضا کوشش می کند تا برای موفقیت گروه خود به سایر اعضا کمک کند و مهارتها و دانشی را که در اختیار دارد به شاگردانی که کندتر از او پیش می روند و یا هنوز بر برخی از مفاهیم درسی تسلط نیافته اند بیاموزد بدین ترتیب در کلاسی که گروه بندی به صورت ناهمگن انجام می گیرد و سطوح کارآیی دانش آموز متفاوت است می توان با قرار دادن کودکان با استعداد در گروه های مختلف از آنان برای کمک به شاگردان ضعیف و متوسط یاری گرفت .

در این کلاسها می توان با تنظیم مسابقاتی بین گروه های  مختلف و تشویق و تقدیر آنان انگیزه لازم را برای پیشرفت و موفقیت در گروه ها ایجاد کرد . البته باید توجه داشت که کودکان مستعد و تیز هوش نباید در راه مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گیرند و این روش را نباید به عنوان چاره ساز هر مساله آموزشی ، مثلاً کمک به کودکان عقب مانده تحصیلی ایجاد رابطه بین اقلیت های قومی و غیره به کار گرفت . هدف و کاربرد این روش کاملاً برای مربیان مشخص باشد به همین ترتیب وارد کردن کودکان و نوجوانان به کار گروهی کافی نیست . بلکه نتیجه کار گروه باید مورد ارزشیابی مستمر و تشویق و تایید قرار گیرد  از آن گذشته موفقیت هر گروه به یادگیری هر یک از اعضای گروه بستگی دارد و بنابر این معلم کلاس باید در هر یک از دروس به فعالیتها و انگیزه هر یک از شاگردان و نقش او در گروه توجه داشته باشد و احساس مسئولیت را در اعضا تقویت کند . این از آن جهت موفق به نظر می رسد که دانش آموز ناچار است بعدا در جامعه در کنار سایر افراد و برای رسیدن به اهداف مشترک کار و فعالیت کند امروزه حتی در مراکز علمی دنیا نیز بر خلاف سابق که هر دانشمند در آزمایشگاه خود کار می کرد شرکتهای بزرگ گروه های دانشمند را به کار می گیرند و بنابر این لازم است دانش آموزان در مدرسه کار کردن و همکاری با دیگران را یاد بگیرند و همراه با تسلط بر محتوای دروس ، مهارتهای ارتباطی خود را نیز رشد دهند باید دانست که موفقیت این روش در گروی آموزش معلمان است و اعتماد آنان به این امر که مهارتهای ارتباطی باید همانند دروس اصلی برنامه ، مانند ریاضیات ، مطالعات اجتماعی و غیره در کلاس تدریس شود و شاگردان در مورد اهمیت و لزوم مهارتهای اجتماعی آگاه گردند تحقیقات مختلفی که در چند دهه اخیر در مورد یادگیری مشارکتی توسط پژوهشگران انجام گرفته است . بر این امر تاکید دارد که این روش تاثیر مثبتی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان بهبود روابط و تقویت اعتماد به نفس آنان داشته به وارد ساختن دانش آموزان استثنایی به جریان عادی آموزش و ایجاد علاقه به مدرسه کمک می کند باید توجه داشت که یادگیری مشارکتی تنها یک تکنیک یا استراتژی نیست ، بلکه کودکان در کلاسی که تشویق می شوند با هم و برای پیشرفت گروه کار می کنند با نفی سلسله مراتب براساس توانایی های ذهنی یاد می گیرند که به تفاوتهای فردی احترام گذارده از برقراری ارتباط مثبت با افرادی که از نژادها ، مذاهب ، طبقات مختلف اجتماعی و دارای توانایی ها متفاوتی هستند ، استقبال کنند و از فرصتهای غنی و پرباری که یک چنین روش آموزشی در اختیار آنان می گذارد بهره مند شوند معلم نیز باید آزادانه به دقت با هنرمندی و استادانه آن دسته از وظایف یادگیری را انتخاب و مشخص کند که برای انجام در گروه مناسب هستند چنین کارهایی پنچ مشخصه دارند :

1 -  از نظر مدت و تعداد نامحدودند و نیاز به حل مسائل پیچیده دارند .

2 برای دانش آموزان نکات چند مقوله ای را برای انجام کار و فرصت های چند گانه به منظور نشان کارآیی فکری مهیا می کنند .

3 -  با محتوای مهم عقلانی مبتنی بر نظم و انضباط سروکار دارند .

4 نیازمند اتکای متقابل و مثبت هستند همان طور که نیازمند پاسخگویی فردی هستند .

5 -  شامل معیارهای روشن برای ارزشیابی پیامد کار گروه هستند .

در کارهای گروهی دانش آموزان باید تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و عقاید و نظریات یکدیگر را تصدیق یا رد کنند در چنین فعالیت هایی دانش آموزان    تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی می کنند علت و معلول را مورد بحث قرار می دهند . مسایل بحث برانگیز را کشف می کنند با هم به توافق می رسند و نتایجی را به دست می آورند .

کارهای گروهی علاوه بر اینکه یک فعالیت توسعه حرفه ای قدرتمند محسوب

/ 0 نظر / 58 بازدید