مفهوم سنجش وتاثیر آن بر روش آموزش معلم ....---دکتر علی اکبر سیف

استادمحترم در زمینه های ذیل مقاله ی خود را ارائه نموده اند:

چکیده- تعریف اندازه گیری - تعریف آزمون - تعریف آزمودن - تعریف سنجش - تعریف ارزشیابی آموزشی دامنه ی سنجش - تاثیر سنجش بر آموزش معلم ویادگیری دانش آموزان - آموزش جهت داده شده به وسیله ی اندازه گیری - نتیجه گیری - مراجع ومنابع

صفحه١    صفحه٢    صفحه٣      صفحه۴   

 
صفحه۵     صفحه۶     صفحه٧

 صفحه٨

/ 0 نظر / 67 بازدید