تفکرخلاق-قسمت چهارم: موانع ایجاد تفکر خلاق

1-    عدم آشنایی والدین و مربیان با مفهوم واقعی خلاقیت

2-    قرار دادن قوانین خشک و دست و پاگیر در منزل و جامعه

3-    عدم تاکیدبر تفاوتهای فردی

4-    عدم اعمال مدیریت مناسب برای ایجاد جو -متناسب با خلاقیت

5-    عدم مشاهده و آزمایش

6-    تأکید بر روش تقلیدی و قالبی در علم و یادگیری

7-    تأکید بر تفکر همگرا به جای تفکر واگرا

8-    رواج روح سکوت در مقابل افراد

9-    درگیر نشدن در مسائل زندگی

10- عدم نشاط و پویایی در جامعه

۱۱-و.......

/ 0 نظر / 6 بازدید