همایش

اسامی برگزیدگان محور شماره ی شش (سایر عناوین ارسالی )

جهت ارائه به هیات علمی همایش **قسمت اول

ناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلی تقی آقا حسینیمدرسخوانساراکرم عزیزیابتداییناحیه 5اکبر کریمی دستگردیابتداییناحیه 5فاطمه قاسمیراهنماییتیران و کرونفریبا علی یارراهنماییناحیه 5فرحناز آتشی شهین حسینیاستثناییمبارکهمصطفی جعفریراهنماییتهرانعلی اصغر شاهرودیمحمد چیذریدانشجو دانشیارگلپایگانرقیه کریمیابتداییباغبهادراناشرف السادات
خادم الهادی
ابتداییباغبهادرانزیبا طاهریراهنماییباغبهادرانفرزانه طاهری باغبهادرانالهام حجتی باغبهادرانمعصومه محمودیه ناحیه 5 محمد ترابی شهرضانصرت سامعابتداییپیربکرانحکیمه عبداللهیابتداییناحیه 2منیژه شیرخانیراهنماییسازماناحمدرضا زمانیسازمانتیران و کرونزهره رجب زادهابتداییتیران و کرون محمود پاک دامنابتداییتیران و کروناعظم عابدینی ابتدایی
/ 0 نظر / 8 بازدید