نحوه تکمیل ونگهداری نمون برگهای کامپیوتری ارزشیابی توصیفی

1-     نمون برگهای گزارش پیشرفت تحصیلی وگزارش پیشرفت تربیتی که به صورت خام از سیستم دریافت می شود، توسط معلم مربوطه وبراساس مستندات واطلاعات به دست آمده از هر دانش آموز، تکمیل می شود.این نمون برگها جایگزین ریز نمرات بوده ودر دبستان نگهداری می گردد.

      (معلمان در ستون مقابل هدفهای درس وجمع بندی هردرس، منحصرا در مقیاسهای رتبه ای چهارگانه،علامت گذاری   می نمایند.)

 ٢- براساس اطلاعات وارد شده از نمون برگهای فوق به سیستم،چهار نمون برگ استخراج می شود.نمون برگهای گزارش پیشرفت تحصیلی و گزارش پیشرفت تربیتی استخراج شده ، پس از رویت اولیاء دانش آموز، به  همراه یک نسخه نمون برگ کارنامه ارزشیابی تحصیلی – تربیتی(الصاق تمبر نیاز دارد)در پرونده ی دانش آموز نگهداری می شود ومنحصرا یک نسخه از کارنامه ارزشیابی تحصیلی –تربیتی جهت اطلاع به اولیاء دانش آموز تحویل

می گردد.

3- همچنین از سیستم یک نمون برگ دیگر با عنوان دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی تربیتی برای هر دانش اموز استخراج شده وبراساس ماده 12 آئین نامه ارزشیابی توصیفی ، پس از پایان سال تحصیلی به صورت صحافی شده توسط مدیر دبستان ، امضاء ومهر گردیده ، عملیات انسداد دفتر مذکور توسط نماینده اموزش وپرورش انجام می گیرد وبه عبارتی دیگر جایگزین دفتر امتحانات خواهد گردید.

/ 0 نظر / 9 بازدید