انواع ارزشیابی --- سید شهرام اسدی

بزعم  « آیزنر» [1]( 1979)  «تایلر » [2] ( 1950) یکی از سه عنصر عمده برنامه درسی ، ارزشیابی آموزشی می باشد که دوعنصر دیگر آن راهدفها و روشهای آموزشی تشکیل می دهند . با وجود اختلاف نظر علمای تعلیم و تربیت بر سر تعداد عناصر برنامه درسی تا حدود زیادی اتفاق رای برسر این سه عنصر به چشم
 می خورد ، رابطه این سه عنصر در جریان برنامه درسی تعاملی است . به طوری که ارزشیابی نباید به عنوان آخرین حلقه در برنامه آموزشی محسوب گردد ، بلکه ارزشیابی در کنار تمامی فرآیندها و فعالیت های مختلف آموزشی حضور داشته و بدون آن هیچ کدام از اقدمات اعتبار نمی یابند .

سیف(1375) معتقد است ارزشیابی وسیله ای است برای سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل از آن با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان به نتایج مطلوب انجامیده است یا خیر ، به عبارت دیگر ارزشیابی اساساً به دو دلیل انجام می گیرد : یکی تصمیم گیری درمورد گزینش یا رد چیزی و دوم تصمیم گیری در مورد چگونگی بهسازی آن چیز .

بنابر این ارزشیابی جزیی از فرآیند آموزشی است و « چون تعلیم و تربیت نیازمند به زمان و فرصت طولانی می باشد ، باید در هر مرحله به ارزشیابی بازده ، محتوا و روشها بپردازیم » ( درخشان ، 1376) و دگرگونی ها و تغییرات لازم را در آن به وجود آوریم تا به نتایج مطلوب تر و مطمئن تر دست یابیم . اصطلاح ارزشیابی به طور ساده به تعیین ارزش برای هرچیزی یا «قضاوت ارزشی »[3]گفته می شود با این حال تعریف کامل تری از ارزشیابی را می توان چنین بیان نمود: ارزشیابی به یک فرآیند نظامدار ( سیستماتیک ) برای جمع آوری ، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می شود ، به این منظور که تعیین گردد هدفهای مورد نظر تا چه میزانی تحقق یافته اند ( گی ، 1991).

بزعم «ورتن »[4] و «سندرز»[5] ( 1987) ارزشیابی آموزشی فعالیتی است رسمی که برای تعیین کیفیت اثر بخشی ، یا ارزشی یک پروژه ، فرآیند و یا برنامه درسی به اجرا در می آید .

با توجه به تعاریف مختلفی که از دیدگاههای صاحب نظرات بیان شد آشکار می گردد ارزشیابی آموزشی نه تنها آخرین حلقه فرایند آموزشی نیست و نباید از آن تنها برای سنجش و اندازه گیری جهت ارتقاء دانش آموزان به پایه تحصیلی بالاتر مورد استفاده قرار گیرد بلکه به عنوان فرآیندی است در تمام مراحل یاددهی و یادگیری در این مقاله سعی گردیده است با توجه به رویکردهای ارزشیابی نوین با تاکید بر ارزشیابی مستمر و توصیفی به معنای واقعی ، روش خود ارزشیابی ، همسال سنجی و بازخورد توصیفی بصورت کاربردی مورد بررسی قرار گیرد .


مقدمه

 نگاهی به الگوهای رایج در ارزشیابی نشان می دهد که الگوی کمی[6] چهره ی مسلط ارزشیابی حتی تاکنون به ویژه در کشور ما بوده است ، به طوری که هاروی ، هیگیسون و گان [7]   معتقدند که تها پنج دهه است که نوعی شکاف و چرخش از الگوهای کمی به کیفی [8]  به چشم خورده و آشکار شده است .

در بررسی سیر تحولات ارزشیابی[9] وسنجش در تعلیم و تربیت گفته شد که الگوی کمی ، نگاه خطی [10] و تک بعدی [11]  به پدیده ها و در این جا به دانش آموزان و تعلیم و تربیت دارد و رابطه موضوعات و پدیده ها در آموزش وپرورش ، از جمله رابطه دانش آموز ، معلم و مطالب درسی را بر اساس روابط علی[12] یا علت معلول تحلیل می کند که ریشه آن در چار چوب های رفتار گرا[13]  در روان شناسی و کارکرد گرا[14]  در جامعه شناسی است . در حالی که الگوهای کیفی که ریشه در چار چوبهای تفسیری و تاویلی [15] در روان شناسی و جامعه شناسی دارند ، به چند بعدی بودن یادگیری و شناخت تاکید می کنند و برای تبیین درست و دقیق تر وضعیت یادگیری و شناخت دانش آموز ، مجموعه ای از عوامل و به طور کل فرآیند یادگیری را مورد اهمیت قرار می دهند .

براین اساس ، در چار چوب الگوهای کیفی ، شیوه های رایج ارزیابی ، همچون آزمون [16] نمی تواند تعریف درستی از وضعیت دانش آموز ارایه کند به ویژه آن که در اغلب آنها نیز از طریق مقیاس هایی چون فاصله ای و نسبی ، اعداد مطلق و غیر قابل تفسیر به عنوان معرف وضعیت دانش آموز به دست می آید که با میانگین یا توزیع نرمال کلاس درس و یا آن درس خاص مقایسه می شود و نه ملاکها و معیارهای مربوط به هدف آن درس و از این رو هنجار مرجع [17]  است ، نه معیارگرا [18]  . همین بسته بودن و تفسیر ناپذیری این نمره ها باعث می شود که معلم و یا ارزشیاب قادر نیست تبینی از وضعیت یادگیری دانش آموز براساس سطوح مختلف شناختی ، عاطفی و روانی حرکتی ارائه کند .

به عنوان مثال ، نمره به دست آمده در درس اجتماعی ، نشان نمی دهد که وضعیت دانش آموز در هریک از طبقات حوزه شناختی ( دانش ، فهمیدن ، کاربستن ، تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی یا قضاوت ) چگونه است علاوه بر این سهم دانش آموز در ارزشیابی خود که در الگوهای نوین فراشناختی[19] مورد توجه و تاکیدهستند، در این جا با غفلت روبرو شده است .

مهم تر این که دانش آموز نه تنها به خود ارزیابی اهمیت نمی دهد ، بلکه کل جریان یادگیری را در خدمت ارزشیابی و سنجش قرار می دهد و همین امکان تفکر ، خلاقیت ، نو آوری و تعمیق یادگیری را از او سلب می کند .

این ابهام و وضعیت های عمده در الگوهای کلی باعث شده است که گرایش روبه رشدی به ارزشیابی کیفی شکل گیرد . گرایش به نوعی ارزشیابی که به توصیف [20] وضعیت دانش آموز بر اساس معیارها و ملاکهای مربوط به هدف درسی و در چار چوب حیطه های شناختی ، عاطفی و روانی حرکتی اهمیت می دهد وزمینه خود ارزیابی دانش آموز را با الگوهایی چون خود ارزشیابی و باز خورد توصیفی فراهم می آورد ( منصور کیایی ، 1383)

بیان مسأله

در فرآیند تعلیم و تربیت رسمی ، ارزشیابی تحصیلی یکی از عوامل موثر در آموزش وپرورش به شمار می آید . زیرا از طریق آن ، حاصل تلاش های یک دوره آموزشی تلاشگران و دست اندرکاران تالیف ، تعلیم و محتواهای درسی در بوته سنجش قرار می گیرد وضمن صدور مجوز ارتقای فراگیران به سطح بالاتر ، کاستی های احتمالی فرآیند آموزش نیز مشخص می گردد . ارزشیابی تحصیلی ، با این حساسیت و کارآمدی در آموزش وپرورش ، زمانی معتبر و رواشمرده می شود که محتوا و نحوه اجرای آن مطابق ضوابط علمی تعیین شده باشد . زیرا در غیر این صورت نه تنها خود ارزشیابی سئوال برانگیز می شود بلکه نتایج حاصل از آن که بر گروه فراگیران و معلمان و مولفان اثر می گذارد نیز ، نا رواوبی اعتبار خواهد شد.   ( بهزادیان ، 1381).

با آن که ارزشیابی در مراکز آموزشی به صورت عادت در آمده و سئوالی طرح و تکثیر می شود و ارزش کمی آن به صورت نمره در می آید وسرنوشت فراگیرندگان را در گذراندن یا توقف در آن درس تعیین می کند ، نیم نگاهی به فلسفه وجودی ارزشیابی تحصیلی یاد آور این نکته است که باید به نتایج حاصل از آن بیشتر توجه کرد . زیرا گذر تحصیلی تنها یکی از موارد استفاده از نتایج ارزشیابی تحصیلی است استفاده های دیگر آن در پی می آید .

1 تعیین کیفیت آموزش در کلاس در طول دوره ( روش تدریس معلمان)

2 تحلیل محتوای موادی درسی که به صورت گفتارهای هدفمند چاپ شده است .

3 بررسی نیازمندیهای آموزشی مترتب بر تدریس مواد درسی ( تجهیزات آموزشی )

4 ارزشیابی از نیروی انسانی دست اندر کار در آموزش

5 -  ارائه بازخورد به فراگیران در مورد کاستی ها یا ضعف تحصیلی در مفاهیم مواد درسی .

6 تعیین جایگاه هر فراگیر در کلاس در میدان رقابت سالم تحصیلی و نیز مقایسه با گذشته تحصیلی او ( سیف ، 1373) البته انجام دادن این حجم ارزش

/ 0 نظر / 36 بازدید