آشنایی با7 مدل انضباطی معروف

**مدل انضباطی ردل و واتنبرگ(Redl & Wattenberg):

انضباط از طریق ارتباط گروهی با دانش آموزان

**مدل انضباطی ژینوت (Ginott):

انضباط از طریق مشارکت وارتباط موافق وسازگار

** مدل انضباطی کونین (Kounin):

انضباط از طریق مدیریت در کلاس درس

** مدل انضباطی کانتور(Cantor):

مدیریت رفتاری از طریق اقتدار ؛تسلط وقاطعیت

 ** مدل انضباطی جونز (Jones):

انضباط از طریق اشارات بدنی ونظامهای پاداش

** مدل انضباطی دریکورز(Dreikurs):

انضباط از طریق دموکراسی ومقابله با اهداف اشتباه

** مدل انضباطی گلاسر(Glasser):

تامین نیازها بدون اجبار وزور

/ 0 نظر / 12 بازدید