عامل عمده ی اضطراب امتحان

عدم تناسب سطح انتظارات خانواده با توان واقعی کودکان ؛از عوامل عمده ی زمینه ساز اضطراب امتحان است.

بنابراین داشتن انتظارات معقول از دانش آموز ؛تشویق نقاط مثبت وتوانمندیهای او؛تقویت اعتماد به نفس وی ؛موجب کاهش اضطراب امتحان می گردد.

/ 0 نظر / 3 بازدید