فراخوان مقاله ی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(استانی -کشوری )

محورهای مقاله:

الف)مشارکت اولیاء دانش آموزان در ارزشیابی(نحوه ی مشارکت؛سهم مشارکت؛و...

ب)ارزشیابی کیفی ویادگیری

ج)ارزشیابی کیفی؛تفاوتها وتشابهات با دیگرانواع ارزشیابی

د)روش های سنجش در ارزشیابی کیفی

ه)ارزشیابی کیفی وخودسنجی

و)شیوه های نوین ارزشیابی (عملکردی؛گروهی؛ارزشیابی بازو....)

ز)ارزشیابی کیفی وبازخوردهای یاددهی -یادگیری

دبیر استانی همایش :

سید محمد رضا موسوی زاهد

(کارشناس مسوول سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتی اصفهان)

دبیر خانه ی استانی همایش:

کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتی سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان

تلفن تماس:

۲۲۱۳۹۹۵-۰۳۱۱

تذکر:

مشروح شرایط ارسال مقاله؛طی بخشنامه ی شماره ی۱۱۱۶۵۷/۲۴۰ -۱۲/۱۰/۸۵

به نواحی ومناطق تابعه ی استان ارسال گردیده است.

 

 

/ 4 نظر / 7 بازدید

سيد مجيد محبی نودژ-بندرعباس ناحيه يک

با سلام ازآنجاییکه سطح فراخوان کشوری است .لازم است در این زمینه از طریق رسانه های گروهی نیز تبلیغ صورت گیرد .