cvsچیست؟

CVS مجموعه اى از علائم چشمى و بینایى است که بر اثر کار با کامپیوتر ایجاد مى شوند. تقریبا ۴/۳ کسانیکه زیاد با کامپیوتر کار مى کنند گرفتار این علائم هستند. به نظر مى رسد با فراگیرتر شدن بکارگیرى کامپیوتر در محل هاى کار و حتى در خانه ها تعداد کسانیکه از CVS رنج مى برند روبه افزایش باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید