گزارش اجمالی از اولین همایش ارزشیابی تحصیلی استان اصفهان

گزارش اجمالی اولین همایش ارزشیابی تحصیلی استان اصفهان با عنوان:

نقش ارزشیابی مستمر وفعالیتهای کلاس در تحقق اهداف آموزش وپرورش عمومی

زمان برگزاری جلسه ی پایانی همایش:

آبانماه ٨٢

ارائه دهنده ی گزارش:

دبیر همایش (سید محمدرضا موسوی زاهد)

 

View Full Size ImageView Full Size ImageView Full Size Image

View Full Size ImageView Full Size ImageView Full Size Image

View Full Size ImageView Full Size ImageView Full Size Image

View Full Size ImageView Full Size ImageView Full Size Image

 

/ 0 نظر / 5 بازدید