آسیب های ناشی از دید ناصحیح معلمان به ارزشیابی تحصیلی

۱-ناهماهنگی سوال با اهداف آموزشی


۲-عدم توجه به فرآیندهای یاددهی یادگیری در حین تدریس


۳-ناهماهنگی بین ارزشیابی مستمر (تکوینی)و پایانی


۴-داشتن انتظاری فراتر از توان دانش آموزان و عدم توجه به تفاوت های فردی


۵-توجه و اهمیت بیشتر دادن به ارزشیابی پایانی از طرف معلمان


۶-تاکید و توجه به نتیجه ی کار ( نمره ) به جای توجه به فرآیند کار هم در مدرسه و هم در خانواده


۷-ایجاد جو استرس و اضطراب برای دانش آموزان


۸-عدم توجه به فرآیندهای عالی ذهن مانند تفکر منطقی ، خلاقیت و ...


۹-توجه به محفوظات و دانش صرف و انتقال آن


۱۰-عدم سنجش عملکرد واقعی دانش آموز وروش تدریس معلم از طریق نظام فعلی ارزشیابی


۱۱-دلزدگی و فرار از مدرسه


۱۲-توجه به محفوظات به جای سنجش توانمندی ها


۱۳-استفاده از امتحان به عنوان ابزاری برای رعب و ترس

 دانش آموزان


۱۴-عدم استفاده از روش های فعال و درگیر کردن دانش آموز در فرآیند یاددهی یادگیری


۱۵-عدم باور معلمان و مدیران نسبت به تاثیر شگرف ارزشیابی مستمر در یادگیری تدریجی


۱۶-استفاده ابزاری از ارزشیابی برای نیل به افزایش آمار و درصد قبولی

 ( برداشت غلط از ارزشیابی مستمر)

۱۷-و......

/ 0 نظر / 28 بازدید