برنامه ارزشیابی شهریور ماه89 سوم راهنمایی تحصیلی استان اصفهان

 

ایام هفته

تاریخ برگزاری

ارزشیابی

ساعت شروع

9صبح

11صبح

دو شنبه

اول شهریور٨٩

ریاضی ورسم

 

سه  شنبه

دوم شهریور٨٩

دفاعی

(دختران –پسران)

قرآن

چهار شنبه

سوم شهریور٨٩

جغرافی

 

پنج شنبه

چهارم شهریور٨٩

دینی

انشای فارسی

شنبه

ششم شهریور ٨٩

علوم تجربی

 

یک شنبه

هفتم شهریور٨٩

اجتماعی

 

دوشنبه

هشتم شهریور٨٩

عربی

حرفه وفن

سه شنبه

نهم شهریور٨٩

زبان انگلیسی

 

پنج شنبه

/ 0 نظر / 4 بازدید