نگران مشق شب نباشید

برای اینکه بتوانیم هر کاری را درست انجام دهیم  ، با ید سه مقوله را در نظر بگیریم : توجه ، تمرکز و دقت.

توجه به این معنا است که بتوانید تمام حواس خود را روی یک موضوع جمع کنید. تمرکز ادامه ی توجه است ؛ یعنی چه مقدار توانایی دارید که این توجه را حفظ کنید و از آن منحرف نشوید. دقت ، گوش به زنگ بودن ؛مراقب و مواظب اتفاق های جانبی بودن  است .اگر بتوانید این سه فاکتور رادر فرزندتان تقویت کنید ، به موفقیت خوبی رسیده اید.

محرک های بیرونی :

والدین در جهت از بین بردن محرک های بیرونی بسیار موثرند. باید هر چیزی را که باعث انحراف دانش آموز در زمان انجام تکالیف می شود حذف کرد مثل :صدای تلویزیون ،صحبت با تلفن ،عکس های اتاق مطالعه و یا حضور مهمان در خانه . با بررسی و دقت نظر می توان موارد دیگری را نیز کشف کرد و از میان برد.

 

محرک های درونی :

پدر و مادر گرامی ! شما بر روی محرک های درونی هم می توانید موثر باشید. برای مثال :جو خانه را آرام و خالی از دغدغه نمائید .فرزندان را با مشکلات خود و همسرتان و یا مسائل دیگری که آنها قادر به حل آنها نمی باشند، درگیر ننمائید.

کودکان امروز کودکان علت و معلول هستند . برای هر عملی به دنبال دلیل می گردند. اگر علت این همه سختی که برای درس خواندن می کشند را بدانند ، راحت تر به آنها تن می دهند. برای همین باید در آنها ایجاد انگیزه ی شخصی بنمائید:

در گفتار و کردارتان ارزش علم را بالا ببرید ،ازدانشمندان و علما به بزرگی یاد کنید.

سیستم ارزش گزاری شما با موفقیت تحصیلی فرزندتان رابطه ی مستقیم دارد.هر چه در نظر شما دارای ارزش باشد ، برای او نیز دارای ارزش است.اگر درمسیر زندگی دانش را در نظر او بالا ببرید ، این القا در او ایجاد انگیزه می کند و اگر چیزهای دیگر مثل پول و شهرت و... در رفتار و گفتار شما ارزشمند باشد ، نمی توان از فرزند انتظار دیگری داشت

(حاجی سعید)

/ 0 نظر / 6 بازدید