تعاریف خاص و عام اوقات فراغت

فراغت در لغت به معنای آسودگی و آسایش است اما از نظر اصطلا حی و از دیدگاه جامعه شناسان این گونه تعریف شده است «گذران اوقات فراغت، مجموعه فعالیت هایی را در بر می گیرد که شخص به میل خود، خواه برای استراحت، خواه برای تفریح، خواه برای گسترش اطلا عات یا مشارکت آزاد اجتماعی و یا بروز خلا قیت و توانایی، در زمان فارغ التحصیلا ن از تعهدات شغلی و خانوادگی و اجتماعی بر عهده می گیرد.
(
سکینه قلیچ خانلو مقدم )

/ 0 نظر / 7 بازدید