ارتباط انضباط با جامعه از دیدگاه مونتیج

انضباط با فرهنگ یک نظام اجتماعی در سطح ملی ومحلی ؛ارتباط نزدیک وتنگاتنگی دارد.

هنجارها ورسوم وآداب اجتماعی تاثیر به سزایی بر نظامهای خانوادگی ونیز دانش آموزان دارد وارزشهایی که تعیین کننده ی رفتار وسلوک مطلوب می باشد ؛از الزامات فرهنگی اقتباس می شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید