هدف اساسی از انضباط

هدف اساسی از انضباط در مدارس امروزی ؛ایجاد محیط وفرصتهای آموزسی مناسب برای فرایند یاددهی -یادگیری می باشد وعدم ایجاد ویرقراری آن موجب عدم تحقق اهداف آموزشی واخلال در فعالیتهای یادگیری می گردد.

/ 0 نظر / 5 بازدید