انواع ارزشیابی --- عباس معین فر

در آموزش وپرورش سنتی ارزشیابی به عنوان آخرین حلقه های فرآیند یاددهی یادگیری تلقی می شود که در پایان دوره آموزشی برای جدا کردن دانش آموزان با توانایی یادگیری متفاوت به کار می رفت . امروزه ارزشیابی را بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی یادگیری می دانند که همراه با آموزش ودر ارتباط تنگاتنگ با آن ، به گونه ای مستمر انجام می گیرد و به جای تاکید بر طبقه بندی دانش آموزان و مقایسه آنان با یکدیگر ، هدایت یادگیری آنان را مرکز توجه خود قرار می دهد .

به منظور نظام بخشی به فعالیت های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با توجه به رویکردها و نگرشهای نوین در تعلیم و تربیت ، یکی از اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی استفاده از انواع ارزشیابی تعیین شده است . در فرآیند یاددهی یادگیری لازم است با توجه به هدف ها ، محتوا و روش های تدریس از انواع ارزشیابی ها استفاده شود .

در این مقاله به بررسی تعاریف ارزشیابی ، انواع ارزشیابی ، اهداف هریک  و نقش آن در پیشرفت دانش آموزان ، پرداخته شده و راهکارهایی جهت اصلاح برنامه ها و روشها ارائه نموده ایم امید آنکه با این نگرش تغییری در روند ارزشیابی تحصیلی ایجاد شود .


مقدمه

هدف نهایی تعلیم و تربیت ، انسان سازی و آینده سازی است . از آنجا که آینده ی جوامع به دست انسانها ساخته می شود ، هدف و رسالت اصلی تعلیم و تربیت را باید در انسان سازی جستجو کرد که بخش عمده ی آن به نهاد رسمی آموزش وپرورش و مدرسه سپرده شده است مهم ترین مسئولیت مدرسه برنامه ریزی برای آموزش و یادگیری است برای آنکه آموزش به یادگیری منتج شود باید برای آن برنامه ریزی شود طراحی آموزشی شامل کلیه ی تجارب و فرصتهای یاددهی و یادگیری است که از جانب معلم به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران طراحی و اجرا می شود و بازده آن مورد ارزشیابی قرار می گیرد .

برای کارآمد کردن و شفافیت هر نظام آموزشی جهت تحقق هدفهای مورد نظر باید یک زیر نظام ارزشیابی برای آن منظور داشت به طوریکه از ابتدای اندیشیدن در باره طراحی و استقرار نظام آموزشی به نمایان ساختن میزان مطلوبیت اجرایی امور پرداخت .[1]

ارزیابی آموزشی به عنوان یکی از وظایف اساسی مدیریتی است که براین اساس مدیر ابعاد گوناگون یک سیستم آموزشی را بررسی نموده و میزان دستیابی به اهداف را می سنجد و زمینه های برطرف نمودن موانع و اصلاح روشها ، بهسازی نتایج و نهایتاً پیمودن مراحل دیگر ، حرکت ورشد را فراهم می نماید در نتیجه کارکرد ارزیابی به عنوان یکی از وظایف مدیریتی باید بر سایر کارکردهای مدیریت نظام دانشگاهی اشراف داشته باشد چرا که این امر موجب می گردد با بهره گیری هرچه بیشتر از منابع تحقق هدفهای مطلوب و مورد نظر امکان پذیر شود . از این رو نظام دانشگاهی باید به طور مستمر به قضاوت در باره مطلوبیت عوامل درونداد ، فرآیند وبرونداد خود پرداخته و حاصل آن جهت بهبود امور آموزش ، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی به جامعه مورد استفاده قرار گیرد [2]

در این تحقیق مختصر به بیان انواع ارزشیابی و اهمیت استفاده از هریک و در نهایت به ارائه راهکارهایی جهت اصلاح برنامه ها و روشها می پردازیم .

1-1 مقدمه 

جوامع پیشرفته بشری با عنایت به توسعه آموزش وپرورش خود توانسته اند پله های ترقی و توسعه همه جانبه را بپمایند . در توسعه آموزش وپرورش ملاکها و فاکتورهای متعددی نقش دارند . مهمترین آن نظام ارزشیابی در آموزش می باشد . آموزش را می توان به عنوان فرآیند کنش متقابل معلم ودانش آموز تعریف کرد که به موجب آن تجارب مناسب یادگیری برای رسیدن دانش آموزان به هدف های آموزش وپرورش فراهم می شود . در آموزش وپرورش سنتی ارزشیابی به عنوان آخرین حلقه های فرآیند یاددهی یادگیری تلقی می شود که در پایان دوره آموزشی برای جدا کردن دانش آموزان با توانایی یادگیری متفاوت به کار می رفت . امروزه ارزشیابی را بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی یادگیری می دانند که همراه با آموزش و در ارتباط تنگاتنگ با آن به گونه ای مستمر انجام می گیرد و به جای تاکید بر طبقه بندی دانش آموزان و مقایسه آنان با یکدیگر ، هدایت یادگیری آنان را مرکز توجه خود قرار می دهد .

به منظور نظام بخشی به فعالیت های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با توجه به رویکردها و نگرشهای نوین در تعلیم و تربیت ، یکی از اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی استفاده از انواع ارزشیابی تعیین شده است در فرآیند یاددهی یادگیری لازم است با توجه به هدف ها ، محتوا و روش های تدریس از انواع ارزشیابیها ( از قبیل تشخیصی ، تکوینی ، مجموعی ، هنجار مراجع ، هدف مرجع ، درونی ، بیرونی ، ملی و  ... ) استفاده شود .

در این تحقیق برآنم تا با تکیه بر مطالعات انجام گرفته در راستای استفاده از انواع ارزشیابی توسط صاحب نظرات و اساتید گرامی ، به بحث پیرامون ارزشیابی بپردازم . امید است که این تلاش در تحقق اهداف آموزش وپرورش عمومی و نیز تنویر افکار معلمان محترم در رابطه با استفاده از انواع ارزشیابی موثر واقع گردد .

1-2-بیان مسئله تحقیق

نظام تعلیم و تربیت ، سامانه ای است فرآیند مدار در این نظام فراگیران پس از ورود به مدرسه به همراه سایر ورودی ها از جمله برنامه های درسی و آموزشی و پرورش ، تجهیزات آموزشی ، روش های یاددهی یادگیری ، منابع مالی ، سرمایه ، امکانات و فضاهای آموزشی و کارکنانی که وظیفه تعلیم و تربیت و نیز فعالیت های پشتیبانی را برعهده دارند در گردونه تعلیم و تربیت مدرسه ای قرار می گیرند و تحت نظام ارزشی و فرهنگی که محاط سامانه آموزش وپرورش است با کسب تجربه های یادگیری به هدفهای جدیدی نایل می شوند .

این تغییر رفتار در برخی موارد ظاهری است . در بعضی مواقع شناختی و در اندک مواردی نیز فراشناختی ، معلمان ، معمولاً برای رساندن دانش آموزان به چنین تغییراتی در رفتار ها ، علاوه بر استفاده از روش های متنوع یاددهی یادگیری و تجهیزات آموزشی ، از ابزار دیگری نیز استفاده می کنند که در ادبیات نوین آموزش از آن با نام « ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان » ودر نظام های سنتی تعلیم وتربیت با نام «امتحان » یاد می شود در آموزش وپرورش مدرن ارزشیابی بخشی از آموزش است و نگاه به آن فرآیندی است به عبارت دیگر ارزشیابی فعالیت مستمری است که در طی سال تحصیلی و به طور توامان قبل ، حین و بعد از هر مرحله آموزش به اجرا در می آید و این در حالی است که در نظام های آموزشی متعارف که تازه های تعلیم و تربیت را تجربه نکرده اند ارزشیابی همان امتحان است و نگاه به آن نتیجه مدار است تا فرآیند مدار ، به عبارت دیگر امتحان فعالیتی است که به آموزش خاتمه می دهد وتعیین کننده قبولی یا مردودی دانش آموزان در سیستم آموزشی است در این نگرش امتحان تا اندازه ای اهمیت می یابد که حاکم و ارباب برنامه درسی می شود و به جای آن که برنامه درسی
 ( در نظام آموزشی ما : کتاب درسی ) تعیین کننده نوع ارزشیابی باشد ، امتحان و کلیشه سئوال های امتحانی سالیان دور و نزدیک مشخص می کندکه چه چیزی باید تدریس شود در این نگرش امتحان تا اندازه ای مهم می شود که عده ای آن را «ناموس آموزش وپرورش » می نامند و اذیت کردن دانش آموزان مجاز می شود و صحبت از اضطراب و استرس آزمون به میان می آید وحرف های دیگر بنابر این استفاده از انواع ارزشیابی و آشنایی با اهداف آنها و  ..... ضروری به نظر می رسد .

1-3- اهمیت تحقیق

معمولاً ارزشیابی ، هنگامی ضرورت می یابد که در جریان یک عمل ، بخواهیم تصمیم تازه ای اتخاذ کنیم . آن وقت است که باید اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و تفسیر نموده و بر مبنای آن تصمیم گیری کنیم . در فرآیند یاددهی یادگیری ، معلم پیوسته مجبور است تصمیمات تازه ای بگیرد به عنوان مثال او باید تصمیم بگیرد که آیا این مطلب را باید تدریس کند ؟ آیا دانش آموزان مطالب و مفاهیم را به درستی یاد می گیرند و در ک می کنند ؟ پس از این دوره تدریس تا چه اندازه دانش آموزان به هدفهای آموزشی مورد نظر رسیده اند ؟ و  ... او برای پاسخگویی به هریک از این پرسشها ، نیازمند اطلاعاتی دقیق است که  براساس ارزشیابی به دست خواهد آورد .

بنابر این  ضروری می نماید که با نگاهی تازه به ارزشیابی ، استفاده از انواع آن را مورد ارزیابی قرار داده و اهداف هریک را به طور مختصر تبیین نماییم .

1-4- اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق شناخت اهمیت استفاده از انواع ارزشیابی در بهبود فرآیند یاددهی یادگیری توسط معلمان و در نهایت ارائه راهکارهایی برای اصلاح برنامه ها و روشها می باشد .

1-5- روش تحقیق

روش تحقیق کتابخانه ای است روش کتابخانه ای که با مطالعه کتب علمی ، مجلات علمی و تخصصی و استفاده از شبکه اینترنت انجام گرفته است .

1-6- زمان انجام تحقیق

تحقیق حاضر در زمینه « استفاده از انواع ارزشیابی » از اوایل دی ماه سال 1384 شروع شده و سعی بر این بوده که اهمیت استفاده از انواع ارزشیابی توسط معلمان را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت به ارائه راهکارهایی جهت اصلاح برنامه ها و روشها پرداخته شود .

1-7- ابزار گردآوری اطلاعات

در این تحقیق ابزارهای گرد آوری اطلاعات شامل بررسی کتب موجود و اطلاعات اینترنتی می باشد .

1-8- محدودیت های تحقیق

از مهمترین محدودیت هایی که در این تحقیق وجود داشته می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 محدودیت زمانی تحقیق

2 -  گستردگی موضوع تحقیق و محدود بودن حجم تحقیق

لذا درهنگام جمع آوری اطلاعات  کوشش نمودم از کلیه کتب موجود در مراکز در دسترس استفاده نمایم و به طور خلاصه به بررسی موضوع تحقیق بپردازم .


1-9- واژه های کلیدی تحقیق

مهمترین واژه های کلیدی تحقیق عبارتند از : ارزشیابی ، انواع ارزشیابی ، هدف ارزشیابی ، ارزشیابی آغازین ، تکوینی ، تراکمی

فصل دوم

استفاده از انواع ارزشیابی

2-1- مقدمه

    برای کار آمد کردن و شفافیت هر نظام آموزشی جهت تحقق هدفهای مورد نظر باید یک زیر نظام ارزیابی برای آن منظور داشت به طوریکه از ابتدای اندیشیدن در باره طراحی و استقرار نظام آموزشی به نمایان ساختن میزان مطلوبیت اجرایی امور پرداخت [3]

    ارزیابی آموزشی به عنوان یکی از وظایف اساسی مدیریتی است که بر این اساس مدیر ابعاد گوناگون یک سیستم آموزشی را  بررسی نموده و میزان دستیابی به اهداف را می سنجد و زمینه های برطرف نمودن موانع و اصلاح روشها ، بهسازی نتایج و نهایتاً پیمودن مراحل دیگر ، حرکت و رشد را فراهم می نماید در نتیجه کارکرد ارزیابی به عنوان یکی از وظایف مدیریتی باید بر سایر کارکردههای مدیریت نظام دانشگاهی اشراف داشته باشد چرا که این امر موجب می گردد با بهره گیری هر چه بیشتر از منابع تحقق هدفها ی مطلوب و مورد نظر امکان پذیر شود از این رو نظام دانشگاهی باید به طور مستمر به قضاوت در باره مطلوبیت عوامل درونداد ، فرآیند وبرونداد خود پرداخته و حاصل آن جهت بهبود امور آموزش ، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی به جامعه مورد استفاده قرار گیرد .

/ 1 نظر / 134 بازدید
سردارمحمد ساعی

سلام استاد گرامی من همیشه مطالب وبلاگ شما را میخوانم و در غیاب شما ازشما سپاس گذاری مینمایم من استاد دانشگاه آموزش و پروش در افغانستان در شهر کابل هستم جهت ارتقاء از یک رتبه به رتبه دیگر نیاز به تحقیق دارم و نیاز به دو مقاله در رابطه به ارزیابی دازم که جواز نشر را داشته باشد امید وارم مرا کمک نماید متشکرم