یادگیری در مکتب رفتار گرایی وشناخت گرایی--قسمت اول

رفتارگراها:

۱- رفتارهای انسان بر اساس شرطی شدن(محرک وپاسخ) آموخته می شود.

۲- رفتارهای انسان به محرکهای محیطی وابسته است.

۳- رفتارهای انسان قابل مشاهده واندازه گیری است.

۴-با دستکاری محیط می توان ؛رفتار مطلوب ایجاد کرد.

۵-رفتارهای انسان ؛نتیجه ی تجارب محیطی است.

۶- با کنترل محیط می توان رفتار انسان را کنترل نمود.

۷-انسان در برخورد با محیط ؛پاسخهای مختلف می دهد.پاسخ مطلوب به محرک محیطی را باید تقویت نمود.

٨-تقویت وپاداش موجب یادگیری سریع تر می شود.

٩-عامل کنترل کننده ی رفتار انسانها ؛محیط است.

١٠-رفتارهای پیچیده قابل تغییر به رفتارهای ساده است.

۱۱- با تقویت رفتارهای ساده  شده یادگیری  پیچیده ؛امکان پذیر است.

/ 0 نظر / 4 بازدید