برنامه شهریور ماه ۸۶سوم ودروس هماهنگ اول ودوم راهنما یی تحصیلی

روز

تاریخ

 

دروس وزمان شروع امتحان

۸ صبح

۱۰صبح

 

پنج شنبه

 

۱/۶/۸۶

 

تاریخ

 

قران

 

شنبه

۳/۶/۸۶

زبان انگلیسی

 

جغرافی

 

اول راهنمایی

 

یک شنبه

۴/۶/۸۶

 

دینی

 

 

دو شنبه

۵/۶/۸۶

 

علوم تجربی

 

 

سه شنبه

۶/۶/۸۶

اجتماعی

 

زبان انگلیسی دوم راهنمایی

 

پنج شنبه

۸/۶/۸۶

 

ریاضی ورسم

 

 

شنبه

۱۰/۶/۸۶

 

عربی

 

 

یک شنبه

۱۱/۶/۸۶

 

دفاعی

 

حرفه وفن

 

دوشنبه

۱۲/۶/۸۶

 

جغرافی

 

 

سه شنبه

۱۳/۶/۸۶

املا وانشای فارسی

 

 

 

سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان

 

معاون آموزش وپرورش عمومی

 

کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتی

 

 

 

توجه:

زمان برگزاری امتحان غائبین مجاز شهریور ماه دروس هماهنگ استانی پایه های اول راهنمایی تحصیلی(جغرافی) ودوم راهنمایی تحصیلی(زبان انگلیسی) ساعت 9 صبح روز شنبه ۱۷ شهریور ماه۸۶ خواهد بود.

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
شاپور

سلام کجايی سيد ؟؟ پس شعرا چی شد ؟؟من چشم به راهم.

شاپور

سيد جان سلام . از اين که به پويا سر زديد ممنونم . از تنهايی در اومدم.