استفاده از ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی -یادگیری--- نگاربابایی

صورت                               می گیرد .

معلم در جریان آموزش وپرورش ، هدف های رفتاری دروس و مواد آموختنی را تهیه می کند و آنها را با دانش آموزان در میان می گذارد ، زیرا شرط لازم هر نوع یادگیری یا تغییر رفتار،  مستلزم کوشش دانش آموز است و شرط لازم برای استمرار این کوشش آن است که اهداف هر درس مورد پذیرش قرار گرفته باشد از طرف دیگر تحقق اهداف آموزش وپرورش و یا تغییر اهداف آموزشی را در فاصله زمانی معینی ، متناسب با توانایی و امکانات دانش آموزان انتظار داشته باشد بنابر این برای آنکه از چگونگی تحقق اهداف آموزشی هر بخش از مطالب تدریس آگاه شود ، لازم است آموخته های دانش آموزان را در پایان هر بخش و به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهد .

ارزشیابی مستمر از مناسب ترین روش ها برای جمع آوری اطلاعات در مورد فرآیند یاد دهی یادگیری است و ازطریق این نوع ارزشیابی ، پرورش فکری و عملی دانش آموزان در جهت کسب نتایج یادگیری ثبت ، ضبط و نگهداری و در پایان به مجموع این تلاش ها ارزشی داده می شود که در تعیین درجه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سهم مشخصی خواهد داشت .


مقدمه

    آموزش وپرورش فرآیندی برای تغییر و تعدیل رفتار فراگیران و توجه به اهداف مشخص است . نقش معلم در تعلیم و تربیت فراهم کردن امکانات و شرایطی برای ایجاد چنین تغییرات مطلوبی در رفتار دانش آموزان از طریق آموزش است . یکی از این برنامه های آموزشی نظام ارزشیابی است و هیچ معلمی نمی تواند خود را بی نیاز از آموزش شیوه های نوین ارزشیابی بداند .

سنجش و ارزشیابی از ارکان آموزش وپرورش است ، زیرا از یک طرف عامل کنترل کننده عناصر تعلیم وتربیت مثل برنامه ها و اهداف و روش هاست و از طرف دیگر یک روش جهت شناخت و سامان دهی فعالیت های تحصیلی فراگیران است . کشورهای مختلف با توجه به فلسفه آموزش وپرورش خود نظام ارزشیابی ویژه ای دارند و معتقدند که سنجش و آزمون وسیله ای مهم برای اندازه گیری استعداد و میزان آموخته ها و اندوخته های فراگیران است ( مظلوم گرمجانی ، 1382 ، ص 30)

    ارزشیابی وسیله مناسبی برای اصلاح اهدف ، برنامه ها و شیوه های تدریس شناخته شده است و همراه با روش و هدف از عناصر عمده برنامه درسی می باشد بنابر این ارزشیابی نباید به عنوان آخرین حلقه در برنامه های آموزشی محسوب گردد بلکه بایستی در کنار تمامی فرآیندها و فعالیت های مختلف آموزشی حضور داشته و بدون وجود آن هیچ یک از اقدامات اعتبار لازم را نمی یابند .

« ارزشیابی وسیله است برای سنجش عملکرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصل از آن با اهداف آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان به نتیجه مطلوب انجامیده است یا خیر »( سیف 1383 ، ص 35)

و به عبارت دیگر ارزشیابی اساساً به دو دلیل انجام می گیرد : « یکی تصمیم گیری در مورد گزینش یا رد چیزی و دوم تصمیم گیری در مورد بهسازی آن چیز »
( درخشان 1366 ص 193 ) بنابر این ارزشیابی جزیی از فرآیند آموزشی است و « چون تعلیم و تربیت نیاز مند زمان وفرصت طولانی می باشد می بایست در هر مرحله ، به ارزشیابی بازده ، محتوا و روش بپردازیم » ( معیری 1364، ص 85) و دگرگونی ها و تغییرات لازم را در آن به وجود آوریم تا به نتایج مطلوب تر و مطمئن تر دست یابیم . تحولات و پیشرفتهای اخیر در ارزشیابی موجب شده است که ارزشیابی از میزان یادگیری فراگیران به شیوه ها و الگوهای متنوع و مختلفی صورت پذیرد که یکی از این شیوه ها ارزشیابی تکوینی است . این نوع ارزشیابی هنگامی صورت می گیرد که امر تعلیم و تربیت هنوز در جریان است و یادگیری وفراگیری در حال شکل گیری و تکوین می باشد به همین دلیل فرصت اصلاح و تغییر وجود دارد در این میان ارزشیابی های مستمر نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی بازی می کند .

در مقاله حاضر با عنایت به اهمیت و ضرورت ارزشیابی تکوینی در نظام آموزشی ، سعی شده به بررسی نقش و جایگاه ارزشیابی مستمر در دوره متوسطه پرداخته و به سئوالات زیرکه در راستای اهداف و موضوع مقاله می باشد پاسخ داده شود :

1 نقش ارزشیابی در فرآیند آموزش چیست ؟

2 ضرورت و اهمیت ارزشیابی مستمر در آموزش وپرورش چیست ؟

3 نقش ارزشیابی مستمر در بهبود فرآیند یاد دهی و یادگیری چیست ؟

کلید واژه هایی که در این مقاله به کار رفته اند عبارت است از

ارزشیابی

فرآیند نظامدار ( سیستماتیک ) برای جمع آوری ، تحلیل و تفسیر اطلاعات است به این منظور که تعیین شود آیا اهداف مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی

ارزشیابی مستمر

 از مناسب ترین روش ها برای جمع آوری اطلاعات در مورد فرآیند یاد دهی یادگیری است و از طریق این نوع ارزشیابی ها ، تلاش فکری و عملی دانش آموز در جهت کسب نتایج یادگیری ثبت ، ضبط و نگهداری و در پایان به مجموعه این تلاش ها ارزشی داده می شود که در تعیین درجه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سهم مشخصی را خواهد داشت .

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با اهداف آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان به نتایج مطلوب انجامیده اند و به چه میزانی ؟


ارزشیابی تکوینی

 نوعی ارزشیابی است که در حال انجام یادگیری صورت می گیرد و عمدتاً  به منظور کمک به اصلاح موضوع مورد ارزشیابی ، یعنی برنامه یا روش آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد .

اندازه گیری

 فرآیندی که تعیین می کند یکی شخص یا یک چیز چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است .

سنجش

تحلیل جامع و چند وجهی از عملکرد

امتحان

 تعدادی سئوال که به صورت گزینش تصادفی از جامعه ای از سئوالات تهیه
می شود .

یادگیری

ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده ، مشروط بر آنکه این تغییر بر اثر اخذ تجربه روی دهد.

بیان مسئله

قضاوت درمورد شایستگی با ارزش فعالیت های آموزشی یکی از امور مهم در فرآیند آموزشی محسوب می شود و هم چنین به منظور جلب دقت و کوشش
دانش آموز ، انگیزه ای قوی به شمار می رود . ارزشیابی مبنای علمی قضاوت در رابطه با برنامه ها ، خط مشی ها و سیاست های آموزشی ، فراگیری دانش آموزان و شیوه های جدید می باشد که با استفاده از اطلاعات گرد آوری شده ، تصمیم گیرندگان را در سطوح مختلف مطمئن می سازد که تصمیمات و
قضاوت های آنان در مراحل بالایی از عینیت و صحت قرار دارند بنابر این می توان گفت ارزشیابی ابزار تصمیم گیری و قضاوت در کلیه سطوح آموزشی بوده و لذا بر افراد و فعالیت های آموزشی اثر می گذارد .

    امروزه از الگوها ، شیوه ها و ابزار های گوناگونی با توجه به اهداف ، محتوی و مفاهیم آموزشی برای ارزشیابی آموزشی استفاده می گردد . از جمله انواع ارزشیابی ها می توان به «ارزشیابی تکوینی » اشاره نمود که به طور مستمر و مرحله ای صورت می گیرد.

    اطلاعات حاصل از این ارزشیابی که فرآیند محور و بازخورد گراست
می تواند در بازنگری اصلاح و بهبود جریان یاد دهی و یادگیری ، برنامه های درسی و روش های تدریس موثر باشد تاثیر این نوع ارزشیابی در جلوگیری از افت تحصیلی وجبران نارسایی ها و مشکلات یادگیری بر کسی پوشیده نیست . نظام آموزشی ما نیز نیازمند تغییرات عمیق و اساسی در شیوه و نحوه ارزشیابی های تکوینی می باشد با توجه به اینکه در ارزشیابی پایانی دانسته های دانش آموزان  مورد سنجش قرار می گیرد و چگونه دانستن ، توانستن و عمل کردن در جریان آن محو و ناپدید می شود . از این رو در آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه  تاکید فراوانی بر ارزشیابی های مستمر با شیوه ها و روش های فعال شده است .

اهمیت و ضرورت موضوع

    مدرسه به عنوان هسته محوری نظام آموزشی مرکز فعالیت ها و برنامه هایی است که برآیند آنها به کارآیی و اثر بخشی این نظام می انجامد از طرفی توسعه و تکامل مدرسه مستلزم اطلاع از میزان کار امدی و برنامه ریزی برای بهبودی
فعالیت های آن است از آنجاکه ارزشیابی نقش آینه را ایفا می کند مسئولان
 می توانند با استفاده از آن ، تصویر چگونگی فعالیت ها را بدست آورده و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید .

ارزشیابی در برنامه های آموزشی اگر در زمینه پیشرفت تحصیلی به صورت علمی و اصولی انجام گیرد می تواند اطلاعات معتبر و اثر بخشی را برای مسئولین ، برنامه ریزان آموزشی و درسی ، مدیران ، معلمان و فراگیران فراهم سازد و در بین انواع ارزشیابی ، ارزشیابی مستمر هم از این قاعده مستثنی نمی باشد .

هدف از این ارزشیابی که یکی از مهمترین انواع ارزشیابی تحصیلی به شمار می آید ، آگاهی از اثر بخشی یا نواقص احتمالی برنامه آموزشی است که میزان رشد و پیشرفت دانش آموزان را در طول زمان بدون داوری نشان می دهد .

مقایسه نقش ارزشیابی مستمر در گذشته و حال نشان می دهد که اگر چه اهداف آموزشی در گذشته نیز در سه حیطه شناختی ، عاطفی و روانی حرکتی پیش بینی می شدند ، اما محتوای کتب درسی و روشهای تدریس تنها در سطوح پایین حیطه شناختی متوقف می شد که بیشتر بر محفوظات تاکید می شود ولذا فرآیند ارزشیابی و اندازه گیری در سطوح تحصیلی گوناگون بیشتر بر سطوح اولیه حیطه شناختی متمرکز  بوده و به سطوح بالاتر توجه نداشته است و هنوز دبیران شکل سنتی ارزشیابی را حفظ نموده و یاد آوری کلمه ارزشیابی در نزد آنان و دانش آموزان جلسه های امتحانی راتداعی می نماید .

در آیین نامه آموزشی نظام سالی واحدی دوره متوسطه روش و
 شیوه های گوناگونی را برای اجرای ارزشیابی های مستمر ذکر کرده است که در صورتی که به موقع و دقیق توسط دبیران هر درس به کار گرفته شود افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حاصل می گردد .

تعاریف ارزشیابی[i]

    از ارزشیابی تعاریف گوناگون و متفاوتی بیان شده است که به برخی ازآنها اشاره می شود .

-  اصطلاح ارزشیابی به طور ساده ، به تعیین ارزش [ii]  برای

/ 0 نظر / 111 بازدید