پروژه به عنوان روش آموزش (2)-- پروژه چیست؟

پروژه های آموزشی دو نوع هستند: پروژه های خرد و کوتاه مدت، پروژه های کلان و درازمدت. پروژه های آموزشی خرد ممکن است در برگیرنده چندین مسئله یا بخشی از یک پروژه ی کلان و یا مرتبط با موضوع چند درس از یک کتاب درسی باشند. این گونه پروژه ها، هر چند از لحاظ تربیتی برای توسعه ی برخی از مهارت های عمومی اهمیت دارند، اما دستاوردهای آن ها برای حل برخی از مشکلات مورد توجه نیستند. پروژه های کلان و درازمدت آموزشی، با مسائل متفاوت زندگی واقعی و مشکلات روزمره یا بنیادی مرتبط هستند. زمان زیادی برای اجرا و اتمام این گونه پروژه ها در اختیار دانش آموز و معلم قرار دارد. این گونه پروژه ها آثار تربیتی درازمدتی برای دانش آموزان دارند و ممکن است، به حل یا طرح برخی از مسائل تازه کمک کنند.

/ 0 نظر / 13 بازدید