سوالات مسابقه علمی اینترنتی همکاران فرهنگی -- رشد تکنولوژی

2

اولین گام برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان چیست ؟

الف – ایجاد نیاز دراو.

ب- استفاده از خواص انگیزشی مطالب.

ج – ارائه مطالب از ساده به دشوار.

د – استفاده از مثالهای ملموس وآشنا.

3

اولین شرط برای یادگیری الکترونیکی کدام است ؟

الف – صرف وقت خاص.

ب- انگیزه یادگیری.

ج- تعیین اهداف یادگیری.

د- ارتباط با معلم از طریق ایمیل.

4

کدام  نوع تعامل یادگیری محور، بر تعامل فراگیر با فناوری تاکید دارد؟

الف – یادگیرنده – معلم.

ب- یادگیرنده – محتوا.

ج- یادگیرنده – میانجی.

د- یادگیرنده – یادگیرنده.

5

در کدام راهبرد بارش مغزی دانش آموزان به جای صحبت کردن ، نظرات خود را می نویسند؟

الف – طومار عقاید.

ب- تکه کاغذی.

ج- مدل خوشه ای.

د- طرح از پیش خواندن.

6

از نظر گانیه ... توانایی فرد در به کارگیری علائم و نشانه ها می باشد.

الف – مهارت ذهنی.

ب- اطلاعات کلامی.

ج- راهبردهای شناختی.

د- مهارت حرکتی.

7

رابطه ی رویداد آموزشی جلب توجه با فرآیند یادگیری چگونه ایجاد می شود؟

الف- فعال کردن سازمان دهی ادراک.

ب- تاکید بر اجزاء برای ادراک.

ج – دریافت پیام از طریق گیرنده های حسی.

د- فعال کردن فرایند اجرایی کنترل.

8

کدام روش بارش مغزی از طریق مباحثه در گروه کوچک قابل اجراست ؟

الف – مدل خوشه ای.                                  ب- طومار عقاید.

ج- طرح از پیش خواندن.                             د- روش تکه کاغذی.

9

در رویداد آموزشی ... معلم در مورد صحت عملکرد دانش آموز اطلاعاتی در اختیار او قرار می دهد.

الف – بازده یادگیری.                               ب- ارائه مطالب محرک.

ج- فراخواندن عملکرد.                             د- تدارک بازخورد.

10

کدام مورد جزء مزایای استفاده از نانوفناوری نیست ؟

الف – کاهش ضایعات.                            ب- صرفه جویی در مصرف انرژی .

ج – کاهش هزینه ها.                               د- واکنش پذیری کمتر مواد.

11

مهمترین ویژگی کتاب درسی چیست ؟

 الف – تهیه آن بر اساس یک برنامه درسی.                             ب- همسویی با اهداف آموزشی.

ج- یکی از مواد آموزشی است.                                              د- انطباق با دستورالعمل ها.

12

معلم و استاد در شیوه های نوین یادگیری  ... است .

الف – منبع اطلاعات.                                             ب- هادی اطلاعات.

ج – منبع روز آمد اطلاعات.                                   د- مسوول یادگیری  دانش آموز.

13

در فلسفه ی ساختن گرا دانش به این معنا نیست .

/ 1 نظر / 11 بازدید