همایش

اسامی برگزیدگان محور شماره ی سه (استفاده ازارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی -یادگیری و...)جهت ارائه به هیات علمی همایش**قسمت دوم

ناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلیناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلیکاشاناعظم پاسبانیان بیدگلیمتوسطهمیمهزهرا زاهدیابتداییکاشانزهرا حمیدی دهقینهضتناحیه 5زهرا نوروزی اصفهانیراهنماییکاشانمرضیه اوباییمتوسطهنایینفهیمه سلطانی محمدیراهنماییکاشانلیلی صاحبی کاشیمتوسطهشهرضامریم علی اکبریراهنماییکاشانمعصومه مدرسیمتوسطهناحیه 2مهری عابد اصفهانیمتوسطهجرقویه سفلیفاطمه نیکبخت راهنمایینایینزهرا امامی بافرانیابتداییکاشانفریبا زمان احمدیابتداییدهاقانمحمد خدادادیادارهکاشانافضل حلاج باشیابتداییدهاقانپروانه صدریمتوسطهکاشانطیبه طاووسی آرانیمتوسطهدهاقانظریفه آقالر کاشان آذر عامریراهنماییمیمهزهرا اسفندیابتدایی
/ 0 نظر / 5 بازدید