ارزشیابی مستمر(تکوینی)

مفهوم واقعی ارزشیابی مستمر(تکوینی)**قسمت سوم

خصوصیات ارزشیابی مستمر

پویایی وگستردگی آن

داشتن انتظاری فراتر از آزمونهای سنتی برای معلم

ارائه ی تصویر کلی از تمامیت شخصیت دانش آموز

استفاده از ارزشیابی مستمر ونتایج حاصل از آن در جهت رشد وارتقای فراگیر

داشتن توقع ار دانش آموز در حد توان ورشد وبالندگی او

دادن اطلاعات مستند ومعتبر به معلم برای طراحی مرحله ی بعدی تدریس خود

در هم تنیدگی با فرایند آموزش به صورت جاری ومستمر

 

موسوی زاهد 

/ 0 نظر / 11 بازدید