نظارت وارزشیابی--قسمت4:وجوه تمایز بازرسی ؛نظارت وارزشیابی

 در بازرسی ونظارت در صورت وجود عدم انطباق باضوابط از پیش تعیین شده؛فرد یا سازمان یا عامل شناسایی می شود؛در حالی که در ارزشیابی؛بازخورد مهمتر از شناسایی مقصر است.

از وجوه دیگر تمایز بازرسی؛نظارت وارزشیابی؛نتیجه ی تفسیر اطلاعات است.به گونه ای که دربازرسی ؛رد یا تائید؛ سرانجام کار محسوب می شود.در حالی که در نظارت؛فرایند مورد توجه قرار می گیردورسیدگی می شودولی در ارزشیابی؛داوری ارزشی با چشم داشت به اقدامی معین مطرح است.  

داوری ارزشی فراتر از رد یا قبول ویا نظارت بر فرایند وچیزی بیشتر از یک توصیف فعالیت است.در ارزشیابی؛ خود هدفها وملاکها نیز مورد سوال قرار می گیرد ودر نهایت چشمداشت آن رسیدن به خط مشی ها واقدامات بهتر؛بهبود برنامه ؛شناسایی نقاط قوت وضعف ومیزان حصول به اهداف می باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید