هدف آزمون سازی در رویکردهای سنتی ورویکردهای پویا

در رویکردهای سنتی:

ارزشیابی عملکردهای ثابت؛مقایسه با همسالان وپیش بینی موفقیت بعدی می باشد

در رویکردهای پویا:

بر مینای سطح یادگیری ؛با روندی تدریجی وبه گونه ای  که تضمین کننده ی موفقیت آزمودنی باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید