نهادینه نمودن ارزشیابی مستمر(تکوینی) به مفهوم واقعی آن

  • مقالات برتر اولین همایش ارزشیابی تحصیلی استان اصفهان

 

  • موضوع پنجمین مقاله:ارائه ی راهکارهای علمی -عملی جهت نهادینه نمودن ارزشیابی مستمر به مفهوم واقعی آن

 

  • ارائه دهنده ی مقاله:محمد حسن زمانی پور

صفحات مقاله:

١    ٢و٣       ۴و۵     ۶و٧      ٨و٩

١٠و١١    ١٢و١٣    ١۴و١۵    ١۶

/ 0 نظر / 3 بازدید