انواع انضباط از دیدگاه نوابی نژاد

١- انضباط کلاسی:یعنی استقرار شرایط کلاس به نحوی که شاگرد به طور مثبت به کمک فعالیتهای مربوطه ؛استعدادهای خود را تحقق بخشد.

٢-انضباط درمانی:عبارت است از کمک به دانش آموزان برای غلبه برضعفها وتوسعه ی قدرتهای خویش

٣-انضباط کیفری:مشتمل است براقداماتی که دانش آموزان را وادار به اصلاح رفتار خویش نماید

/ 0 نظر / 5 بازدید