انواع انضباط از نظر لفرانکویس

١- انضباط پیشگیرانه:

این نوع انضباط ؛تدابیری هستند که از وقوع مسائل انضباطی جلوگیری می کنند.

٢-انضباط دموکراتیک:

هدف اصلی این نوع انضباط ؛ارتقاء ورشد انضباط شخصی در دانش آموزان است.

٣-انضباط اصلاحی:

هدف اصلی این نوع انضباط؛تغییر یا حذف رفتارهای خاص در دانش آموزان می باشد.

/ 0 نظر / 78 بازدید