عوامل موثر در محبوبیت معلم برای مدیریت کلاس

قال علی (ع):

ثلاث یوجبن المحبه. حسن الخلق وحسن الرفق والتواضع

سه خصلت موجب محبت می شود:

خوشخویی ؛ مهربانی وفروتنی

١- شناسایی تفاوتهای فردی دانش آموزان

٢- داشتن رفتاری مناسب با توجه به شرایط روحی وجسمی فراگیران

٣- داشتن روحیه ی عفو واغماض وارفاق وعذر پذیری نسبت به دانش آموزان

۴- رازدار ومحرم اسرار بودن

۵- بودن مشاوره ی خوب برای فراگیران

6- تلاش برای مربی دلسوز بودن

7- قدردانی از اساتیدخود در مقابل دانش آموزان

8- رفتار غلط دانش آموز را توهین به خود تلقی نکردن

9- پرهیز از عصبانیت

10-مجبور نکردن فراگیران برای عذرخواهی از معلم

11- احترام به احساسات دانش آموزان

12- تقویت ظرفیت روحی واستقامت  دانش آموزان در برابر مشکلات

/ 1 نظر / 16 بازدید
سید کریم مرتضوی دهاقان

مطالب جالبی بود