تکلیف شب و نقش آن در آموزش ابتدایی -- اهداف تکلیف شب

پژوهش درباره اهداف تکلیف در نوشته های معتبر نشان داده که اهداف کلیدی تکلیف شب عبارتند از :
1 ـ ابزار رشد شخصی و خود انضباطی دانش آموزان

2 ـ عامل اجرای مقررات و خط مشی ها

3 ـ تثبیت مطالب آموخته شده در ذهن و تقویت تجارب آموزشگاهی

4 ـ از بین بردن موانع اجرای برنامه درسی

5 ـ پرورش نیروی خلاقیت و ابتکار دانش آموزان

6 ـ توسعه روابط عمومی در فرآیند آموزش

7 ـ آموزش غیرمستقیم مسئولیت پذیری و نظم به دانش آموز

8 ـ فعال کردن دانش آموز در یادگیری

9 ـ برقراری ارتباط بین خانه و مدرسه

10 ـ ایجاد عادت به مطالعه

11 ـ افزایش قدرت زمان بندی و توانا کردن دانش آموز در برنامه ریزی و مدیریت

12 ـ تعمیم آموخته ها در موقعیت های تازه

/ 0 نظر / 4 بازدید