انواع اعتمادبه نفس

* اعتماد به نفس رفتاری

*اعتماد به نفس احساسی ، عاطفی

* اعتماد به نفس روحی ومعنوی

به منظور آن که اقتدار شخصی لازم رابه دست آورده و رضایت و غنایی که استحقاقش رادارید تجربه کنید ، به هر سه نوع اعتماد به نفس نیاز دارید.

اعتماد به نفس رفتاری ، به معنای قابلیت و توانایی در عمل کردن وانجام دادن کارهاست . از کارهای ساده گرفته تا کارهای سخت همانند جامه عمل پوشاندن به رویاهایتان . این همان نوع از اعتماد به نفس است که مورد نظر اغلب ماست .

اعتماد به نفس احساسی وعاطفی به معنای توانایی در تسلط و به کنترل در آوردن دنیای احساس وعواطف شماست .این که بدانید چه احساساتی دارید ، معنای آن ها را بفهمید وبتوانید انتخابهای احساسی درست بکنید وازخود در مقابل درد و رنج روحی ولطمه ها وصد مه های عاطفی محافظت کنید و بدانید چگونه روابطی صمیمی ، سالم وماندگار خلق نمایید .

سومین نوع از اعتماد به نفس که مهم ترین آنها می باشد ، اعتماد به نفس روحی و معنوی است . این نوع از اعتماد به نفس همانا اعتماد وایمان شما به جهان هستی وکل آفرینش وموجودات است . این ایمان روحی که زندگی ، هدف ونهایتی مثبت را در پی خواهد داشت وشما به خاطر هدفی این جا هستید وزندگی 70 - 80 - 90 ساله تان برروی این کره خاکی هدف ومقصودی را دنبال می کند .

(دکتر ظهرابی)

/ 1 نظر / 4 بازدید