یادگیری در مکتب رفتارگرایی وشناخت گرایی--قسمت دوم

شناخت گراها:

١-رفتارهای انسان بر اثر تفکر؛تفسیر ؛تعبیر؛کشف ؛دسته بندی وارزشیابی آموخته می شود.

٢- رفتارهای انسان به فرایندهای ذهنی او وابسته است.

٣- فرایندهای ذهنی قابل مشاهده واندازه گیری نیست.

۴- با تفکر روی موقعیت های باز سازی شده؛رفتار مطلوب ایجاد می شود.

۵- رفتارهای انسان نتیجه ی بازسازی تجارب قبلی ونوسازی ساختار ذهنی است.

۶- در روبرو شدن با مسائل وموقعیت ها می توان ساخت ذهنی را تغییر داد.

٧- انسان در برخورد با محیط به پردازش اطلاعات وتجربیات می پردازد.

٨- انسان در برخورد وتعامل با محیط دانش ونگرش ومهارت خود را شکل می دهد.

٩- خود راهبری وخود ارزیابی موجب یادگیری می شود.

 ١٠- رفتارهای پیچیده به فرایندهای ذهنی فعال نیاز دارد.

١١- با به کار گیری حواس؛عواطف واندیشه ؛یادگیری امکان پذیر است.

/ 1 نظر / 37 بازدید
ملک محمد

سلام بر آقای موسوی زاهد زحمت کشیدین تشریف آوردین وبلاگ مدرسه ام شما هم خسته نباشید در ضمن این آدرس وبلاگ شخصیمیه اگه دوست داشتین یه سری هم اونجا بزنید یاحق