مشخصات معلمان خوب - قسمت چهارم: کنار آمدن با ابهام

یکی از بزرگترین چالش های تدریس ؛از نبود بازخورد آنی و دقیق سرچشمه می گیرد. دانش آموزی که امروز در حال سر تکان دادن و زیرلب زمزمه کردن درس ؛ از کلاس خارج می شود ، ممکن است فردا بگوید که موفقیت عالی ای در آن درس به دست آورده و از درس دیروزتان تشکر کند.

 راهی برای پیش بینی دقیق نتایج بلند مدت کارمعلم وجود ندارد. اما اگر معلم در انتخاب استراتژی و محتوا هدف داشته باشد، و سعی در موفقیت همه دانش آموزان بکنیم کمتر دچار غافلگیری خواهد شد و به جای آن، روی چیزهایی که می تواند کنترل نماید؛ تمرکز خواهد نمود و اعتماد خواهدداشت که آمادگی با فکر و تأمل احتمالاً نتایج خوبی خواهد داشت نه نتایج بد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
« پیک آموزشی »

سلام دوست وهمکار گرامی خداقوت جناب موسوی زاهد مثل اینکه سرت خیلی شلوغه سری نمی زنی[گل] سرفرازباشید