یکی از قویترین روشها برای یادگیری(روش SQ3R)

در این روش سعی بر این است تا با ایجاد زمینه ای در ذهن قبل از مطالعه، روند یادگیری فعال تر و آسان تر گردد.

 (SQ3R) مخفف این کلمات است:

پیش خوانی (Survey)،

 سؤال سازی (Question)،

 خواندن (Read)،

بازگویی و تعریف (Recite)

و مرور (Review).

در قسمتهای بعدی ؛به ترتیب به توضیح موارد فوق می پردازیم.
 

/ 0 نظر / 11 بازدید