آنچه معلم باید در ارتباط با ارزشیابی بداند و رعایت نماید

1. در ارزشیابی توسط معلم باید تفکر و مهارت سطح بالای دانش آموزان سنجیده شود نه
آموخته های طوطی وار آنان .

2. در ارزشیابی معلم باید به تفاوتهای فردی دانش آموزان عنایت ویژه شود و به جای آنکه عملکرددانش آموزان باهم مقایسه شود لذا باید موارد ذیل مد نظر قرار گیرد :

الف-مقایسه ی عملکرد دانش آموزان با اهداف آموزشی
ب- مقایسه ی عملکرد دانش اموزان با عملکردهای قبلی خودشان وتوانایی آنان.

3 . سوق دادن دانش آموزان به سوی آموختن مهارتهای زندگی واقعی ، حل مسائل و معضلات اجتماعی و ایجاد روابط مناسب بین مدرسه و جامعه از محورهای اساسی در ارزشیابی معلم باید باشد .

4 . در ارزشیابی معلم باید همکاری های گروهی و رشد اجتماعی جایگزین رقابتهای فردی شود .

5 . پرورش توانایی خود سنجی وقضاوت در مورد عملکرد خود و دیگران باید از ثمرات ارزشیابی معلم باشد .

قضاوت پیرامون عملکردهای خود یکی از پیوندهای استوار جامعه است که می تواند نقطه ی آغازین آن ازمدرسه باشد
.

/ 1 نظر / 8 بازدید