عوامل موثر درانتخاب روش ارزشیابی

عوامل ذیل معمولا درانتخاب روش ارزشیابی تاثیر گذار است:

-- مناسبت وکفایت روش با اهداف ارزشیابی

-- مناسبت روش با ویژگی های برنامه ها وآزمودنی ها از قبیل سن وسطح رشد آزمودنی ها

-- میزان دقت مورد نیاز در نتایج ارزشیابی

-- کاهش خطاهای احتمالی

-- مقتضیات مکانی ؛زمانی وتوجه به امکانات اجرایی

/ 0 نظر / 6 بازدید