خیالبافی کودکان-- انواع تخیل

از نظر علمی تخیل قابل دسته بندی به انواع زیر می باشد.

1- تخیل حضوری که بر اثر آن مطلبی را به ذهن آورده و تصویر می کنیم مثل تخیل چهره فلان عالم . اموری که سابقاً عارض ذهن شده با همان جزییات خود را نشان می دهند.

2- تخیل اختراعی که سبب فعالیت خلاقه می باشد.

 

نوع اخیر یعنی تخیل اختراعی خود به دو صورت می تواند باشد:

 

الف – تخیل ادراکی :

یا خیالپردازی که منجر به اختراع و ادراک و کشف امور می شود و چنین امری تحت هدایت عقل است و در آن فعالیت ذهن آزاد است و می تواند ترکیبات شگفت و بدیع پدید آورد و صور و معانی ارزنده ای ایجاد کند.

تخیل اختراعی محصول جنبه های عالی ذهن و همراه با تفکر و استدلال و محصول آن سازندگی است . از نظر ما مربی وظیفه دارد چنین نیرویی را در کودکان پرورش داده و زمینه رشد آن را فراهم آورد.

 

ب- خیالبافی :

نوعی هذیان و هرج و مرج در ذهن و همراه با تلون است و عقل و ادراک در آن راه نداشته و اراده در آن نقش و نفوذی ندارد. چنین حالتی عمل پست و ابتدایی ذهن بحساب می آید و محصول آن مقرون بحقیقت نیست.

/ 0 نظر / 12 بازدید