معلم فرزندتان از شما چه انتظاراتی دارد؟(قسمت دوم)

انتظار دوم: اعتماد

معلمین سپاسگذار والدینی هستند که به نظرات وپیشنهادهای آنهاگوش می دهند وبه معلم خصوصا در مواقع ضروری به عنوان یک متخصص نگاه می کنند.

شهادت دادن معلمین وتقابل اجتماعی آنها نکته ای است که والدین اغلب نمی بینند.

اگر معلم  با شما برای بهبود وضعیت درسی ویا اخلاقی فرزندتان تماس گرفت ؛برخورد منطقی داشته باشید واز اوتشکر نمایید تا ضمن کمک به پیشرفت درسی ؛اخلاقی و..فرزندتان ؛اعتماد معلم را به خود جلب کنید.

/ 0 نظر / 4 بازدید