ارسال لوح فشرده همایش برای استانها

لوحهای فشرده همایش اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ؛طی نامه ی

۲۴۰/۲۵۲۴۲-۸۶/۳/۲۳ به سازمانهای آموزش وپرورش کشور ارسال گردید.

به نام خدا

فهرست لوحهای فشرده همایش اصول حاکم برارزشیابی پیشرفت تحصیلی

اصفهان- شهریور ماه 85

 

موضوع 

شماره لوح فشرده

(vcd)

مراسم افتتاحیه 

1 

ارائه  مقاله توسط خانم حسینایی 

2 

ارائه  مقاله توسط خانم مهران فر 

3 

ارائه  مقاله توسط خانم بهشتیان 

4 

        ارائه  مقاله توسط خانم متقی 

5 

ارائه  مقاله توسط آقای شاهرودی 

6 

ارائه  مقاله توسط خانم طوطیان 

7 

مراسم اختتامیه 

8 

 

کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتی

سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان

خردادماه86

 

/ 0 نظر / 9 بازدید