همایش

اسامی برگزیدگان محور شماره ی چهار (تنوع روشها وابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی...)

جهت ارائه به هیات علمی همایش

ناحیه / منطقه نام و
نام خانوادگی
دوره تحصیلیناحیه / منطقه نام و
نام خانوادگی
دوره تحصیلیآران و بیدگلمنصور بوجارفاطمه بتولیراهنماییراهنماییکاشانحمیده زیباییمتوسطهآران و بیدگلام البنین
حاج غیاثیانزهره قرنیابتداییابتداییکاشانمعصومه مساواتیانابتداییجیخدیجه علی اکبری راهنماییپیربکراننسترن حسینیراهنماییمیمهحمیدرضا قربان ناحیه 3عفت عقیلیمتوسطهتیران و کرونعلیرضا قادریابتداییسازمانحبیب اله معتمدیراهنماییتیران و کرونابوالقاسم مهدی زادهابتداییسازمانفریدون اعرابیراهنماییتیران و کرونمحبوبه عادل نیاراهنماییکاشانراضیه تحقیقیابتداییتیران و کرونفریبا الهی نژاد  کاشاناعظم جهانگیر تیران و کروناعظم عابدینیادارهناحیه 1گیسو نوروزی باغبهادرانزهرا آقاییراهنماییبن رودمعصومه پاک سرشت  آران و بیدگلمحمد رضا شاکر آرانیراهنماییگلپایگانمریم نوذری خور و بیابانکرضا وهاب نجف آبادمحمد عظیمیراهنماییشهرضافاطمه فارسیراهنماییناحیه 4زهرا صادقی
/ 2 نظر / 7 بازدید
لويک خاچادوريان

موفق باشيد.