نوآوری وشکوفایی--قسمت اول

نوآوری، محصول آموزش و پرورش پویا، ارگانیک و انعطاف‌پذیر است. لذا باید

 نظام آموزش و پرورش و ساختار، فرآیند، استراتژی‌ها، فناوری‌ها، منابع انسانی

و... آن در جهت ایجاد و توسعه خلاقیت و نوآوری سازماندهی و برنامه‌ریزی شود.

تبیین ابعاد نظری نوآوری‌های آموزشی، شناسایی و معرفی نوآوری‌های آموزشی

و آخرین یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در این زمینه، شناسایی ساز و کارهای

 مناسب برای حمایت از نوآوران آموزشی، تبیین روش‌های اشاعه و گسترش

نوآوری‌ها در آموزش و پرورش با تأکید بر معلمان نوآور، تبیین فرآیند کاربرد

 نوآوری مرتبط با مأموریت‌ها  و فعالیت‌های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی

آموزشی در افق چشم‌انداز20 ساله کشور و تبادل تجارب نوآوران آموزشیِاز جمله

مواردی است که در زمینه ی نوآوری باید به آن توجه نمود.


دکتر تورانی

/ 0 نظر / 4 بازدید